صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۵ دلو ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

عقب‌نشینی مقامات پاکستانی از حکم استفاده اجباری از روبنده

عقب‌نشینی مقامات پاکستانی از حکم استفاده اجباری از روبنده

مقامات پاکستانی در ایالت خبیر پختنونخوا، در شمال غرب این کشور که حکم استفاده اجباری از روبنده و پوشش کامل برای دانشآموزان دختر وضع کرده بودند، از آن عقب نشستند. بنا به این حکم، دانشآموزان دختر در مکاتب باید از پوشش کامل و روبنده استفاده کنند. مقامات دلیل وضع این حکم را "حوادث غیراخلاقی" عنوان کردند.
اما در رسانههای اجتماعی این حکم بسیار بحثبرانگیز شد. برخی از آن استقبال کردند اما عدهای دیگر به آن انتقاد کردند.
منتقدان میگویند این حکم به جای اینکه رفتار مردانی که زنان ودختران را آزار و اذیت میکنند، هدف بگیرد، به شیوه پوشش دختران و زنان کار دارد.
یکی از مسئولان آموزشی در ناحیه "حریرپور" گفته بود این تصمیم "ضروری بود تا از دانشآموزان دختر در برابر شمار رو به افزایش شکایتها از اذیت و آزار حمایت کند."
او همچنین اضافه کرد که تعداد قابل توجهای از دانشآموزان دختر از "دوپاتا" (نوعی نیمه چادر) استفاده میکنند اما دوپاتا به اندازهای بزرگ نیست که همه بدن را بپوشاند.
امبر رشید شمسی، روزنامهنگار، در توییتی نوشت" انگار زنانی که حجاب دارند و چادر میپوشند، مورد اذیت و آزار قرار نمیگیرند."