صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۳ دلو ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس دولت هانگ‌کانگ عملیات نظامی چین را ممکن می‌داند

 رئیس دولت هانگ‌کانگ عملیات نظامی چین  را ممکن می‌داند

کری لام، رئیس دولت هانگکانگ برای نخستین بار از احتمال راهحل چین در مسئله هانگ کانگ میگوید: مداخله نظامی. آیا این تنها یک تهدید است یا احتمالی واقعبینانه‌‌‌‌ ؟ آیا رئیس دولت هانگکانگ هنوز قدرتی دارد؟
کری لام، رئیس دولت هانگکانگ در کنفرانسی مطبوعاتی برای نخستین بار به موضوعی اشاره کرد که هفتههاست ناگفته، خطر آن احساس میشود. لام گفت، در صورت وخامت اوضاع به دلیل ادامه اعتراضات، نمیتوان احتمال مداخله ارتش چین در حل مناقشه منطقه خودمختار را رد کرد. رئیس دولت هانگکانگ اما در ادامه تأکید کرد: «اطمینان کامل دارم که ما به تنهایی باید به راهحلی برسیم.»
اما راه حلی که سیاستمدار ۶۲ ساله هانگکانگ از آن سخن میگوید، چگونه راه حلی است، بهویژه وقتی که لام همزمان تأکید میکند اقدامات خشونتآمیز در هانگکانگ را نمیتوان دیگر به عنوان جنبش دموکراسیخواهی قلمداد کرد؟
لام در روزهای گذشته هنگامی که با ممنوعیت پوشاندن چهره در تظاهرات از مقرراتی مربوط به دورانی که هانگکانگ زیر استعمار بریتانیا بود، کمک گرفت، یک بار دیگر ثابت کرد که مهارتی در تنشزدایی و ارائه راهحل ندارد.
اقدام رئیس دولت هانگکانگ در ممنوع کردن استفاده از ماسک، به تحریک اپوزیسیون منجر شد. چرا که تا پیش از اعلام این ممنوعیت، هیچ گردهماییای برای آخر هفته گذشته پیشبینی نشده بود. فعال کردن "قانون شرایط اضطراری" و ممنوعیت پوشاندن چهره در تظاهرات اما منجر به هجوم دوباره هزاران نفر به خیابانها شد؛ تظاهرکنندگان با ماسک چهره خود را پنهان کرده بودند. پیام معترضان برای صاحبان قدرت این بود: نمیتوانید ما را بترسانید.
قانون شرایط اضطراری در سال ۱۹۲۲ توسط  استعمارگران بریتانیایی تصویب شده و تاکنون دوبار اجرا شده است.
نخستین بار در سال ۱۹۲۲ برای شکستن اعتصاب ملوانان اجرا شد. برای بار دوم نیز این قانون در سال ۱۹۶۷ برای سرکوب شورشها و اعتراضهای نیروهای طرفدار حزب کمونیست علیه حاکمیت استعمارگر بریتانیا به اجرا درأمد.
اما آنچه روشن است این است که تجمعها و تظاهراتها در هانگکانگ به طور فزایندهای با خشونت همراه میشوند و وضعیت به گونهای است که احتمال گفتوگو میان لام و مخالفان بعید به نظر میرسد.
اما در کنار خواستههای دموکراسیخواهانه معترضان هانگکانگی این پرسش هم رفته رفته جدیتر به نظر میرسد که کری لام هنوز چه قدر قدرت دارد؟ یا دستورها مستقیما از پکن میرسند؟ پاسخ این پرسشها در حوادث روزها و هفتههای آینده نهفته است.