صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۱ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پادشاه سویدن پنج نوه خود را از مزایای سلطنتی محروم کرد

پادشاه سویدن پنج نوه خود را از مزایای سلطنتی محروم کرد

کارل گوستاف شانزدهم، پادشاه سویدن طی فرمانی ۵ نوه خود را از عضویت رسمی در دربار سلطنتی خلع کرده تا در هزینههای سلطنتی صرفه جویی شود.
۵ نوه پادشاه به این ترتیب از رعایت وظایف خاندان سلطنتی معاف خواهند شد.
این پنج نوه همچنان عضو خاندان سلطنت باقی خواهند ماند و القاب دوک و دوشس را هم خواهند داشت اما از انجام تکالیف و تشریفات سلطنتی معاف خواهند بود اما دیگر مستمری دریافت نخواهند کرد.
این تصمیم البته دو نوه پادشاه گوستاف را که در رده بعدی کسب پادشاهی هستند شامل نخواهد شد.
ناظران میگویند این اقدام هم سو با رویکردی است که به خاندان سلطنتی سویدن اجازه میدهد در هزینهها و دستمزدهای خاندان سلطنتی صرفه جویی کند.
بنابر تصمیم جدید پادشاه سویدن دو پسر پرنس کارل فیلیپ و سه فرزند پرنسس مادلین شامل این فرمان جدید خواهند شد.
به این ترتیب این پنج نوه که بین یک تا ۵ سال سن دارند دیگر واجد دریافت هزینههای سلطنتی از محل اموال عمومی و مالیاتی که شهروندان میپردازند نمیشوند.
کارشناسان خاندان سلطنتی سویدن میگویند این تصمیم واکنش پادشاه به نگرانیهایی است که در چند سال گذشته نسبت به رشد تعداد اعضای خانواده سلطنتی طرح شده بود. چند سال پیش پارلمان سویدن از تمایلش برای بازبینی هزینههای خاندان سلطنتی از محل اموال عمومی خبر داده بود. دیک هریسون، تاریخدان سویدنی میگوید این تصمیم همسو با نیازهای خانواده مدرن در دنیای امروز گرفته شده است. سالها بود که جامعه سویدن فکر می کرد نباید دیگر خرج و مخارج بیش از ۱۰۰ عضو خاندان سلطنتی را از جیب خود بپردازد.
به گفته آقای هریسون، معافیت از وظایف سلطنتی همچنین به کودکان خانواده اجازه خواهد داد که زندگی معمولی را تجربه کنند.