صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سرپرست وزارت امنیت داخلی آمریکا استعفا داد

سرپرست وزارت امنیت داخلی آمریکا استعفا داد

کوین مک آلینان، سرپرست وزارت امنیت داخلی آمریکا شش ماه پس از آغاز فعالیت خود در این وزارتخانه کنارهگیری کرده است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا در توییتی گفت آقای مک آلینان میخواهد مدت بیشتری را با خانوادهاش بگذراند و جانشینش هفته بعد اعلام خواهد شد.
آقای مک آلینان ۴۸ ساله چهارمین فردی است که مسئولیت وزارت امنیت داخلی را در زمان ریاستجمهوری آقای ترامپ به عهده داشته است.
او مسئولیت اجرای سیاستهای آقای ترامپ در زمینه محدود کردن ورود مهاجران از مرز با مکزیک را به عهده داشت. تحلیلگران میگویند روابط میان آقای مک آلینان و رئیسجمهوری آمریکا پرتلاطم بود و آقای مک آلینان منتقد لحن بحثهای موجود درباره مهاجرت بود.
سختگیری در مورد مهاجرت غیرقانونی یکی از محورهای اصلی برنامههای دولت آقای ترامپ بوده و او وعده داده برای جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی از طریق مرز آمریکا و مکزیک، بخش عمده مرز را دیوار بکشد.
سیاستهای ضد مهاجرتی آقای ترامپ از جمله جدا کردن کودکان از پدر و مادرشان با انتقادهای گستردهای مواجه بوده است.
آقای مک آلینان به دنبال استعفای آوریل امسال کرستن نیلسن به عنوان سرپرست وزارت امنیت داخلی منصوب شد.