صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سال جدید پارلمان بریتانیا با نطق ملکه افتتاح شد

سال جدید پارلمان بریتانیا با نطق ملکه افتتاح شد

ملکه بریتانیا با نطق خود سال جدید پارلمان را افتتاح کرد. در این نطق، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) در سی و یکم اکتبر (هفده روز دیگر)، برقراری نظامی تازه در ماهیگیری، کشاورزی و تجارت پس از برگزیت، برنامه مهاجرپذیری مدرن و عادلانه، یک اقتصادی جدید بر محور رشد اقتصادی و حفظ بودجه عمومی از اولویتهای دولت بریتانیا خواهد بود.
ملکه بریتانیا در مجلس اعیان گفت: "الویت دولت من خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در سی و یکم اکتبر است. دولت من قصد دارد برای رابطه ای جدید با اتحادیه اروپا بر اساس تجارت آزاد و همکاری دوستانه تلاش کند."
ملکه بریتانیا گفت مدیران ارشد دولت از فرصتی که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ایحاد می شود برای ایجاد نظامی جدید در ماهیگیری، کشاورزی و تجارت استفاده خواهند کرد.حل مسئله جرائم خشن، بهبود نظام قضائی، قانون جدیدی برای خشونت خانگی، فراهم بودن فرصت آموزش برای جوانان،بهبود حقوق بازنشستگی، برنامه درازمدت برای بخشهای انرژی، حمل و نقل و دیجیتال و اقدامات محیط زیستی برای مقابله با گرم شدن کره زمین از دیگر الویتهای دولت بریتانیا بود که در نطق ملکه الیزابت دوم انعکاس داشت. از ساعاتی دیگر نمایندگان مجلس عوام بحث و گفتگو را در باره این پیشنهادی شروع می کنند که تا اخر هفته ادامه خواهد داشت. در پایان مباحث این برنامه به رای پارلمان گذاشته خواهد شد.
در این مراسم شاهزاده چارلز ولیعهد بریتانیا، بوریس جانسون، نخست وزیر، جرمی کوربین رهبر احزاب مخالف و نمانیدگان مجلس عوام و اعیان حضور داشتند.
نطق ملکه (یا شاه) به دولت فرصت میدهد اولویتهای پیش روی خود را مشخص کند و بخشی از مراسم افتتاح دوره جدید پارلمان است. سال جدید پارلمانی با نطق ملکه شروع میشود. این مراسم سنتی در تمام مراسم افتتاح پارلمان ادامه مییابد.
پیش از این نطق، ملکه بریتانیا طی مراسمی که چند صد سال قدمت دارد با کالسکه سلطنتی از کاخ باکینگهام به وستمینستر (مقر پارلمان) میرود.
در این نطق ملکه بریتانیا قوانینی را که دولت میخواهد به تصویب پارلمان برسد اعلام میکند. بنا به سنت، این قوانین آتی را ملکه در حضور نمایندگان دو مجلس عوام و اعیان اعلام میکند.
نطق ملکه سالی یک بار است اما چون ترزا می نخست وزیر قبلی خواستار یک دوره دو ساله پارلمانی بود تا بتواند بر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) تمرکز کند، ملکه در سال ٢٠١٨ نطق افتتاح دوره جدید پارلمان نداشت.
نطق ملکه را مدیران ارشد وزارتخانهها مینویسند و ملکه بریتانیا آن را از تخت سلطنتی مجلس اعیان قرائت میکند. طول نطق بستگی به تعداد قوانین پیشنهادی و اعلام سیاستهایی مثل سیاست خارجی دارد اما معمولا حدود ده دقیقه طول میکشد.
این شصت و پنجمین نطق ملکه الیزابت دوم برای افتتاح پارلمان بود. ملکه بریتانیا در سالهای ١٩٥٩ و ١٩٦٣ به دلیل بارداری نطق نکرد.