صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱۷ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پولیس فرانسه صدها مهاجر را از شمال پاریس خارج کرد

پولیس فرانسه صدها مهاجر را از شمال پاریس خارج کرد

پولیس در فرانسه حدود ۱۶۰۰ مهاجر را از دو اردوگاه موقت در شمال پاریس، بیرون رانده است.
به گزارش سرویس جهانی بیبیسی، اقدام روز پنجشنبه پولیس یکی از بزرگترین عملیات پاکسازی سالهای اخیر عنوان شده است.
بسیاری از مهاجران اهل آفریقا و یا افغانستان بوده اند و خانوادهها و کودکان نیز در میان آنها دیده میشوند. حدود ۶۰۰ مامور پولیس، مهاجران را با اتوبوس به مراکز پذیرش مهاجران منطقه پاریس منتقل کردند.
عملیات پولیس در هوایی بارانی صورت گرفت و حدود ساعت ۶ بامداد به وقت محلی آغاز شد.
در عملیات پولیس دو اردوگاه موقت که مهاجران با برپایی چادرهایی در زیرگذرگاه های یک جاده کمربندی اطراف پایتخت ایجاد کرده بودند، هدف قرار گرفت.
به گزارش بی بی سی، در سال های اخیر، اردوگاههای مشابهی در اطراف پاریس ایجاد شده است. کشورهای اروپایی در واکنش به موج ورود پناهجویان در سال ۲۰۱۵ سیاست های مهاجرتی سختگیرانهتری را پیش گرفته اند.