صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۳ دلو ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

خروج نیروهای دولتی آمریکا از بولیوی و خطر جنگ داخلی

خروج نیروهای دولتی آمریکا  از بولیوی و  خطر جنگ داخلی

با آمدن رئیس جمهور موقت خودخوانده هم وضعیت بولیوی آرام نشده است. بنا به گزارشها در مناطق بسیاری از کشور ناآرامیها، درگیری، غارت و به آتشکشاندن اموال عمومی ادامه دارد. آمریکا نسبت به سفر به بولیوی هشدار میدهد.
بولیوی آرام نمیگیرد. حتی پس از کنارهگیری اوو مورالس از مقام ریاست جمهوری و خروج از کشور به مقصد مکزیک، بسیاری از مناطق کشور شاهد درگیریهای خشونتبار است.
روز سهشنبه (۱۲ نوامبر) ویدیوهای منتشرشده در اینترنت از درگیری میان مأموران پولیس و هواداران مورالس در شهر کوچابامبابا حکایت میکنند.
در این ویدیوها، مردان نقابپوش دیده میشوند که بر طبل جنگ داخلی در این کشور آمریکای جنوبی میکوبند.
گزارشها در بسیاری مناطق از آتشسوزی و غارت حکایت میکنند. بسیاری از شهروندان شهر لاپاز، پایتخت دولتی و مرکز اداری بولیوی، به دستور پولیس در خانهها ماندند.
کنارهگیری مورالس از قدرت پس از هفتهها اعتراض و تشدید بحران سیاسی در بولیوی رخ داد. سازمان کشورهای آمریکایی (OAS ) از تخلف در جریان انتخابات ۲۰ اکتبر گزارش داده بود. این سازمان از دولت لاپاز خواست که نتایج انتخابات را لغو کند و به برگزاری انتخابات مجدد تن دهد.
همین مسئله بهانهای شد برای ارتش و فشار بر رئیس جمهور به منظور کنار زدن او از قدرت. به گفته دادستان کل بولیوی، پس از کنارهگیری مورالس، بیش از ۳۰ مسئول انتخاباتی در سراسر بولیوی دستگیر شدند.
سرنوشت مورالس به موجی از ناآرامیها در تمامی کشورهای آمریکای لاتین از جمله اکوادور و شیلی منجر شد.