صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۸ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

«کشتی نوح» در بریتانیا پهلو گرفت

«کشتی نوح» در بریتانیا  پهلو گرفت

مردی که یک کشتی بر مبنای "کشتی نوح" ساخته اکنون آن را به بریتانیا آورده است، میگوید که میخواهد "مکان گفتگو" برای افراد با زمینهها و باورهای گوناگون ایجاد کند.
این کشتی۳ میلیون دالری، ۷۰ متر طول دارد و موزهای شناور است که انواع مجسمههای چوبیِ نشانگر و روایتگر داستانهای انجیل در آن قرار دارند.
عاد پیترز، سازندهٔ این کشتی که اکنون در ایپسوویچ لنگر انداخته است، میگوید تماشای این موزه تجربهای " عاطفی و فرهنگی" برای بازدیدکنندگان خواهد بود نه صرفاً مذهبی.
این اولین بار است که این کشتی به بریتانیا آمده است.
داستانهایی مانند آدموحوا، هابیلوقابیل و داستان تولد مسیح در این کشتی در قالب مجسمههایی به تصویر کشیده شدهاند.
مجسمههای چوبی در اطراف "درخت زندگی" هستند که با ارتفاع ۱۲ متر در مرکز این موزه قرار دارد و در امتداد چهار طبقهٔ آن بالا رفته است.
در این کشتی به مساحت ۲۰۰۰ مترمربع تا جایی که امکان داشته است از مواد و مصالح طبیعی استفاده شده است تا فضای خوشایندی برای بازدیدکنندگان ایجاد شود. پیترز، تولیدکنندهٔ هلندی فیلم و برنامههای تلویزیونی میگوید: "ما در این کشتی هیچ صفحهنمایشی نداریم. ما از مردم میخواهیم همهچیز را حس کنند تا برایشان تجربهای حسی و عاطفی بشود".
او میگوید:" زندگی قصهگویی است، اگر زندگی را دریابی آسانتر زندگی میکنی".
او این کشتی را در سال ۲۰۱۰ خریده است و گروهی متشکل از ۵۰ کارشناس ۵ ماه تمام برای ساختن این موزه تلاش کردند و بر این باورند نیمی از آنچه در این کشتی به نمایش در آمده است در انجیل توصیف و مطرح شده است.
او میگوید این نمایشگاه را با این باور که "اگر داستانهای دیرین فرهنگ خودت را بدانی، راحتتر میتوانی فرهنگهای دیگران را دریابی" ساخته و برپا کرده است.او میگوید این موزه با هزینهٔ شخصی ایجاد شده است و به هیچ سازمان و مؤسسه ٔ دینی وابسته نیست.
این کشتی در بندر ایپسوویچ در شرق بریتانیا تا سه ماه دیگر خواهد ماند و هفت روز هفته برای بازدید علاقمندان باز است.