صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۳ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مرکل بر مشارکت با افریقا در زمان ریاست شورای اتحادیه اروپا تأکید کرد

مرکل بر مشارکت با افریقا در زمان ریاست شورای اتحادیه اروپا تأکید کرد

آلمان برای شش ماه ریاست دوره ای شورای اتحادیه اروپا را به عهده گرفت. مرکل صدراعظم آلمان در اول جولای با آغاز کار کشورش در این مقام گفت که اتحادیه اروپا در برابر بزرگترین چالش های بزرگ اقتصادی در تاریخ اش قرار دارد.
انگلا مرکل صدراعظم آلمان بعد از کنفرانس ویدویویی با ارزولا فون دیر لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفت که مشارکت با افریقا در مدت شش ماهی که آلمان در راس ریاست شورای اتحادیه اروپا قرار دارد، نقشی بزرگی خواهد داشت. او افزود که در پایان ماه اکتبر کنفرانسی در این مورد میان اتحادیه اروپا و اتحادیه افریقا برگزار خواهد شد.
در کنار حفظ اقلیم و دیجتالیزه شدن، مساله مهاجرت نیز اهمیت خاصی خواهد داشت.  مرکل با اشاره به این موضوع توضیح داد که کمیسیون اتحادیه اروپا بعد از توافق در مورد چارچوب مالی چندین ساله، پیشنهادی در مورد بسته جدید مهاجرت ارائه خواهد کرد: «ما مطمئناً نمیتوانیم این امر را به پایان آن برسانیم، اما بسیار خوب خواهد بود که شاهد پیشرفتهایی در زمینه باشیم. » مرکل در ارتباط با پاندمی کرونا افزود که اروپا «در دشوار ترین وضعیت در تاریخ اش» قرار دارد.
ارزولا فون دیر لاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا با استقبال از احراز ریاست دوره ای شورای اتحادیه اروپا توسط آلمان گفت که این کشور با چه پیش شرط های مناسبی به کار آغاز می کند، زیرا از دید او این کشور تجربه ارزشمند بزرگ اروپایی دارد. فون دیر لاین تأکید کرد که افزون برآن اولویت های کمیسیون اتحادیه اروپا به میزان زیادی با اولویت های ریاست شورای این اتحادیه مطابقت دارد. آلمان در اول ماه جولای برای شش ماه ریاست شورای اتحادیه اروپا به عهده گرفت. این کشور در این مدت این شورا را رهبری می کند.