صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۴ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

در اسرائیل هزاران نفر علیه نتانیاهو راهپیمایی کردند

در اسرائیل هزاران نفر علیه نتانیاهو راهپیمایی کردند

در چندین شهر اسرائیل تظاهرات اعتراضی علیه نخستوزیر این کشور برگزار شد. تظاهرات علیه بیکاری، فساد و شیوه برخورد دولت نتانیاهو با پاندمی کرونا تا جلوی ویلای شخصی او کشیده شد. تظاهرکنندگان از او خواستند که استعفا دهد.
تظاهرات هزاران اسرائيلی با هیاهو و سر و صدای بلند طبلها و شیپورها همراه بود. تظاهرکنندگان علیه بیکاری، فساد و نحوه برخورد دولت بنیامین نتانیاهو با پاندمی کرونا شعار دادند.
تظاهرکنندگان تا جلوی ویلای شخصی نتانیاهو در شهر ساحلی قیصریه، در نزدیکی اقامتگاه رسمی او در اورشلیم (بیتالمقدس) و پارکی در تلآویو پیش رفتند.
تظاهرکنندگان خشمگین بار دیگر از نخستوزیر خواستند که استعفا دهد. او رسما به فساد متهم شده است. روی پلاکاردهای آنها شعارهای صریحی دیده میشد، از قبیل: "تو فاسد هستی و ما از کارهای تو خسته شدهایم" و "پس اخلاق کجا رفت؟"
در اورشلیم و تلآویو بارها علیه نتانیاهو تظاهرات برگزار شده است. دادگستری اسرائيل در ماه مه از نخستوزیر اسرائیل خواست که به خاطر اتهامات مرتبط با رشوهخواری، تقلب و سوءاستفاده از قدرت در برابر دادگاه حاضر شود.
تظاهرکنندگان رئیس دولت را به اتخاذ سیاستی آشفته و بیبرنامه در مقابله با پاندمی کرونا متهم میکنند. رستورانها، پلاژها و ورزشگاهها نخست تعطیل شدند، بعد باز شدند و کار خود را از سر گرفتند و این روزها با تاختن موج دوم بیماری کووید۱۹ دوباره تعطیل شدهاند.
در کشور ۹ میلیونی اسرائيل طبق آمار رسمی تاکنون ۶۰ هزار نفر به ویروس کرونا مبتلا شده و ۴۵۵ نفر نیز بر اثر ابتلا به بیماری کووید۱۹ درگذشتهاند.
اخیرا روزانه بیش از هزار نفر مورد تازه پاندمی کرونا در اسرائيل به ثبت میرسد.