صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تشدید اختلافات میان شماری از سناتورهای جمهوریخواه و ترامپ

تشدید اختلافات میان شماری از سناتورهای جمهوریخواه و ترامپ

دامنه اختلاف بین دونالد ترامپ و شماری از اعضای حزب جموریخواه و حتی برخی از سناتورهای پرنفوذ این حزب در حال گسترش است. چنین پدیدهای دو هفته پیش از برگزاری انتخابات سرنوشتساز امریکا (سوم نوامبر) پدیدهای استثنایی است.
شماری از سناتورهای حزب جمهوریخواه آشکارا لب به انتقاد از برنامه و عملکرد دونالد ترامپ گشودهاند. حتی یکی از سناتورهای پرنفوذ حزب جمهوریخواه گفته است، هنوز تصمیم نگرفته رای خود را به چه کسی بدهد. برخی دیگر از اعضای حزب جمهورخواه حتی گفتهاند که به ترامپ رای نخواهند داد.
روی برتافتن سناتورهای جمهوریخواه از کاندید حزب خود آن هم دو هفته پیش از انتخابات ریاست جمهوری، موضوعی است که توجه بسیاری از ناظران و تحلیلگران سیاسی در امریکا را متوجه خود ساخته است.
سرویس خبری شبکه اول تلویزیون آلمان در گزارشی تحلیلی در سایت خود نوشته است که رابطه دونالد ترامپ با جمهوری خواهان از همان ابتدا نیز بدون مشکل نبوده است.
تورستن تایشمان، گزارشگر این شبکه در واشنگتن به چند مورد از رویبرتافتن سناتورهای جمهوریخواه از ترامپ اشاره کرده است.
به عنوان نمونه، سناتور بن سس، از ایالت نبراسکا در تماس تلفونی با شرکتکنندگان در انتخابات از عملکرد ترامپ در قبال متحدان و دشمنان امریکا انتقاد کرده است. او گفته است که ترامپ با دیکتاتورها مماشات میکند، به رنج مسلمانان ایغور در چین بی توجه است و هیچ حمایتی از مردم و معترضان در هنگکنگ از خود نشان نداده است.
بن سس گفته است: «ما تحت رهبری دونالد ترامپ به جای هدایت و رهبری متحدانمان در جهان، عملا آنها را دور میزنیم و به بازی نمیگیریم.»
سناتور جان کورنین نیز لب به انتقاد از ترامپ گشوده است. سناتور سوزان کالینزٰ حتی گفته است، تصمیم قطعی نگرفته که در انتخابات رای خود را به سود چه کسی به صندوق بریزد. اکنون تحلیلگران میپرسند، چگونه است که دو هفته پیش از انتخابات، انتقادها نسبت به عملکرد دونالد ترامپ در صفوف حزب جمهوریخواه افزایش یافته است؟
نگاهی به پرونده مشاجرات سیاسی
مشاجره و اختلاف نظر بین جمهوریخواهان و دونالد ترامپ از همان سال ۲۰۱۶ آغاز شد. در تابستان سال ۲۰۱۶ شماری از جمهوری خواهان صاحب نفوذ ترامپ را "فریبکار"، "دروغگو" و "افراطی" خوانده بودند.
دونالد ترامپ هم نگاه دوستانهای به رهبری حزب جمهوریخواه نداشت. او حتی رهبری این حزب را به عنوان بخشی از مشکلات کشور میدانست.
پیروزی ترامپ در انتخابات روز نهم نوامبر سال ۲۰۱۶ و موفقیت جمهوریخواهان برای کسب اکثریت در هر دو سنا و مجلس نمایندگان باعث تغییر در رویکرد ترامپ نسبت به جمهوریخواهان و تغییر رویکرد رهبری این حزب نسبت به ترامپ شد.
بهرغم آن، برخی از سناتورها و چهرههای پرنفوذ جمهوریخواه همچنان به مخالفت خود با سیاستهای ترامپ ادامه دادند. از آن جمله میتوان  به انتقادهای شدید سناتور جان مککین اشاره کرد. سناتور جف فلک، از ایالت آریزونا نیز تبدیل به یکی از منتقدین جدی ترامپ شده بود.