صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سرائیل؛ درخواست عذرخواهی سی‌ان‌ان و اخراج کریستین امانپور

سرائیل؛ درخواست عذرخواهی  سی‌ان‌ان و اخراج کریستین امانپور

در واکنش به مقایسه تلویحی ترامپ با نازیهای آلمان در شبکه سیانان، برخی مقامات اسرائیلی خواستار عذرخواهی این شبکه شدند. این مقایسه را مجری مشهور، کریستین امانپور انجام داد و عدهای خواهان اخراج او شدهاند.
سخنان هفته گذشته کریستین امانپو، مجری سرشناس شبکه تلویزیونی سیانان درباره دوره چهار ساله ریاست جمهوری دونالد ترامپ و مقایسه تلویحی آن با دوران حکومت نازیهای در آلمان با خشم و اعتراض برخی شخصیتهای اسرائیلی روبرو شد.
کریستین امانپور شامگاه نهم نوامبر در برنامهای به واقعهای در همین شب در آلمان و در سال ۱۹۳۸ اشاره کرد که به "شب بلورین" مشهور است.
در آن شب اعضا و هواداران حزب ناسیونال سوسیالیست آلمان (نازیها) به صدها کنیسه، مغازه و خانه یهودیان در آلمان و اتریش حمله کردند و بسیاری از آنها را تخریب کرده یا به آتش کشیدند. آنها همچنین کتابهای نویسندگان، دانشمندان و فیلسوفان یهودی را سوزاندند.
"شب بلورین" در اصل اشاره به بیابان های سرشار از تکه شیشههای شکسته عمارتها، عبادتگاهها و سکونتگاههای یهودیان دارد اما به دلیل بار مثبت واژه "بلورین" در این ترکیب، استفاده از آن تقریبا منسوخ شده است.
امانپور هفته گذشته در مقدمه یکی از برنامههایش با اشاره به این وقایع گفت: «آن تل کتابهای سوخته به معنای حمله به واقعیت، دانش، تاریخ و حقیقت بود.»
گزارشگر ارشد شبکه سیانان افزود که پس از چهار سال حمله دونالد ترامپ به همان ارزشها، تیم جو بایدن و کاملا هریس وعده بازگشت به شرایط عادی را میدهد.
بنابر این گزارش مقایسه دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ با شب آغاز یورش به یهودیان، با خشم شخصیتها و تشکلهای اسرائیلی روبرو شده است.