صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۴ دلو ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

احتمال برپایی "اعتراضات مسلحانه" هواداران ترامپ در ۵۰ایالت امریکا

احتمال برپایی

پولیس فدرال امریکا اعلام کرده است که طرفداران ترامپ تصمیم دارند مراسم تحلیف جو بایدن را به خشونت و آشوب بکشند. افبیآی گفته که نیروهای خشونتطلب برآنند تا در همه ایالتهای امریکا و از جمله در واشنگتن دست به اعتراض بزنند.
بر اساس بولتن داخلی افبیآی، ماموران پولیس فدرال امریکا به اطلاعاتی مبنی بر برنامهریزی "اعتراضات مسلحانه" طرفداران ترامپ در روز ۲۰ جنوری و همزمان با مراسم تحلیف بایدن دست یافتهاند.
شبکه خبری "سیانان" با استناد به این اطلاعات گفته است که هواداران ترامپ تصمیم دارند در همه ایالتهای امریکا و از جمله در واشنگتن و در اطراف کنگره امریکا اقدام به برپایی تظاهرات بکنند.
این اطلاعات در شرایطی منتشر میشود که ماموران انتظامی امریکا بر دامنه حضور خود افزودهاند. افبیآی احتمال میدهد که جو تنشآمیز و پرخطر در امریکا ظرف روزهای آتی و بهویژه در روز برگزاری مراسم تحلیف جو بایدن ادامه یابد.
در جریان آشوب و حمله طرفداران ترامپ به کنگره این کشور، پنج نفر جان خود را از دست دادند. پس از آن، پولیس اقدام به شناسایی و دستگیری شماری از معترضانی کرده است که در این آشوب نقش داشتهاند.
پولیس فدرال امریکا اعلام کرده است که بر اساس اطلاعات به دست آمده، طرفداران ترامپ تصمیم دارند در فاصله زمانی ۱۶ تا ۲۰ جنوری در همه ایالتها دست به آشوب بزنند.
بولتن اطلاعاتی افبیآی خطر برگزاری اعتراضات خشونتطلبانه در حوالی ساختمان کنگره امریکا را برای روزهای ۱۷ تا ۲۰ جنوری جدی میداند. گفته شده است که در صورت استیضاح دونالد ترامپ، "اعتراضات مسلحانه" برگزار خواهد شد.
ماریل باوزر، شهردار واشنگتن از ساکنان این شهر درخواست کرده است که در روز برگزاری مراسم تحلیف (۲۰ جنوری) از تجمع و رفتوآمد در شهر پرهیز کرده و مراسم تحلیف را به شکل دیجیتال دنبال کنند.
شهردار واشنگتن در مورد ادامه آشوبها در این شهر ابراز نگرانی کرده است.
باوزر گفته است: «اگر من از چیزی میترسم، آن چیز خطری است که دموکراسی ما را تهدید میکند. علت آن وجود گروههای افراطی در این کشور است که هم مسلح هستند و هم خطرناک.»