صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۶ حوت ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دولت ترامپ شش کشور را دشمنان ایالات متحده خواند

دولت ترامپ شش کشور را دشمنان ایالات متحده خواند

وزارت بازرگانی ایالات متحده امریکا با صدور دو دستورالعمل دولتی اعلام کرد موازین نظارتی جدیدی را برای کنترل انتقال فنآوریها و فعالیتهای افرادی که ممکن است با سرویسهای نظامی خارجی همکاری کنند، افزایش میدهد.
براساس بیانیه روز پنجشنبه دفتر صنعت و امنیت وزارت بازرگانی ایالات متحده تشدید کنترلها شامل ارتباطات با چین، کوبا، روسیه، ونزوئلا و همچنین «تمام کشورهای حامی تروریسم» خواهد شد.
براساس این بیانیه دولت ایالات متحده همچنین بر اشخاص امریکایی که به برنامههای گسترش تسلیحات کشتار جمعی کمک میکنند نظارت بیشتری اعمال خواهد کرد. انتقال سامانههای تسلیحاتی و ساخت تجهیزات، ازجمله کمکهای نامشروع در راستای گسترش سلاحهای ممنوع توصیف شده است.
ویلبار روس، وزیر بازرگانی ایالات متحده درباره تشدید کنترلها گفت: «ما نمیتوانیم به سازمانهای اطلاعاتی نظامی دشمنانمان در چین، کوبا، روسیه، ونزوئلا، ایران و دیگر کشورهای حامی تروریسم اجازه دهیم تا از فنآوری یا خدمات ایالات متحده برای حمایت از اقدامات خرابکارانهیشان استفاده کنند.»
زدن برچسب دشمن به چین، کوبا، روسیه، ونزوئلا و ایران از سوی یک عضو کابینه ایالات متحده، ۶ روز پیش از پایان کار دولت کنونی، بهشدت مورد توجه رسانههای امریکایی و خبرگزاریهای بینالمللی قرار گرفته است.
آقای روس همچنین درباره تشدید تلاشها برای جلوگیری از انتقال سلاحهای ممنوع کشتار جمعی گفت:
«باید مطمئن شویم که نظارتهای مان جلوی حمایت اشخاص ایالات متحده، هر کجا که هستند، از فعالیتهای مرتبط با تسلیحات کشتار جمعی را میگیرد.»
دفتر صنعت و امنیت وزارت بازرگانی ایالات متحده میگوید نظارتهای جدید مانع از آن خواهد شد که اتباع ایالات متحده اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی از شماری از سازمانهای اطلاعاتی نظامی کشورهای دیگر حمایت کنند؛ حمایتهایی نظیر میانبر زدن برای فروش تجهیزات با منشاء خارجی یا فراهم کردن امکان نگهداری، تعمیر یا بازسازی (اورهال) تجهیزات و تاسیسات.
به گفته وزارت بازرگانی، سازمان اطلاعات ارتش کوبا، اطلاعات سپاه پاسداران و اطلاعات ارتش ایران، دفتر مرکزی شناسایی کوریای شمالی، اداره اصلی اطلاعات روسیه (GRU )، سرویس اطلاعات ارتش سوریه و سازمان ضد اطلاعات ارتش ونزوئلا نهادهای متاثر از دستورالعملهای ۱۴ جنوری هستند.