صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ حمل ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نگرانی شدید از سرکوب گسترده معترضان در میانمار

نگرانی شدید از سرکوب گسترده معترضان در میانمار

اعتراضات به کودتای نظامی در میانمار بهرغم دستگیریها همچنان ادامه دارد. ارتش اقدام به قطع کامل اینترنت کرده است. زرهپوشها در خیابانهای رانگون مستقر شدهاند و احتمال سرکوب خشنونتآمیز به نگرانیهای جهانی دامن زده است.
رانگون، پایتخت میانمار و شماری از شهرهای این کشور همچنان شاهد اعتراضات گسترده مردم به کودتای نظامی است. گفته میشود که دهها هزار نفر طی روزهای گذشته در اعتراض به دخالت ارتش در سیاست و کودتا علیه آنگ سان سوچی، رهبر میانمار به خیابانها آمدهاند.
اکنون انتشار چند خبر باعث نگرانیها گسترده در سطح جهان شده است. از یکسو از قطع کامل اینترنت سخن میرود و از سوی دیگر گفته شده است که ارتش اقدام به استقرار زرهپوش در خیابانهای رانگون نموده است.
ارتش دو هفته پیش علیه دولت میانمار دست به کودتا زد. پس از انتشار اخبار اعتراضات مردمی در شبکههای اجتماعی، ارتش اقدام به قطع کامل اینترنت کرده است.
شبکه خبری انتیوی با انتشار گزارشی از میانمار به نقل از یکی از کاربران شبکه توییتر نوشته است: «ما نمیدانیم در ساعات پیشرو چه چیزی ممکن است اتفاق بیافتد. برای ما دعا کنید!»
سفیران شماری از کشورهای خارجی از آن جمله آلمان، فرانسه، هلند، بریتانیا و امریکا روز یکشنبه ۱۴ فبروری ارتش میانمار را فراخواندند تا دست به سرکوب خشن اعتراضات مردم نزند. سیاستمداران کشورهای خارجی قطع اینترنت و همچنین امکانات تماس و ارتباطات در میانمار را محکوم کردهاند. افزون بر آن گفته میشود که شماری از سیاستمداران و کنشگران مدنی در میانمار تا کنون دستگیر شدهاند.
سفیران کشورهای غربی در بیانیه خود نوشتهاند: «ما از تلاش مردم میانمار برای استقرار دموکراسی، آزادی، صلح و رفاه دفاع میکنیم.» ارتش پس از کودتا علیه آنگ سان سوچی، برای مدت یک سال وضعیت فوقالعاده در میانمار اعلام کرده است.