صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ حمل ۱۴۰۰

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزیر صحت آرجانتاین به دلیل اتهام پارتی‌بازی بر او، استعفا داد

وزیر صحت آرجانتاین به دلیل اتهام پارتی‌بازی بر او، استعفا داد

گینز گونزالس گارسیا، وزیر صحت آرجانتاین استعفا کرده است. او متهم شده که به یک روزنامهنگار کمک کرده تا جایش را در صف واکسین جلو بیندازد.
هورایچیو وربیتسکی، روزنامهنگار ۷۱ ساله گفته او قبل از آنکه با وزیر صحت حرف بزند دوز اول واکسین روسی اسپوتنیکوی را تزریق کرده بوده است. آقای وربیستکی گفته با وزیر صحت دوستی قدیمی دارد.
آرجانتاین با کمبود واکسین مواجه است و تعداد کمی از شهروندان بالای ۷۰ سال واکسین دریافت کردهاند.
آقای گونزالس دخالت در پروتکلهای نوبتبندی و اولویتهای واکسین را تکذیب کرده اما گفته که مسئولیت این مشکل را در وزارتخانه تحت نظرش میپذیرد و استعفا میکند.
او در نامه استعفایش نوشته "وقتی منشی خصوصی با روزنامهنگار تماس گرفته بود من در یک ولایت دیگر بودم؛ اما مسئولیت این اتفاق را به عهده میگیرم."
دو مقام آگاه در ریاست جمهوری آرجانتاین به رویترز گفتهاند که رئیسجمهور از آقای گونزالس خواسته استعفا دهد. در رسانههای این کشور گفته شده که دستکم ۱۰ نفر بدون آنکه در صف اولویتبندیها بمانند بعد از صحبت با وزیر صحت واکسین کرونا زدهاند.
آرجانتاین از ماه دسمبر واکسیناسیون کارکنان صحی و شفاخانه ای با واکسین اسپوتنیکوی روسیه را آغاز کرده است. اما ارسال محمولههای واکسین طبق پیشبینی جلو نرفته است. شماری از شهروندان بالای ۷۰ سال هم واکسین دریافت کردهاند اما تعدادشان بسیار محدود است.
تا چهارشنبه گذشته ۲۵۰ هزار شهروند آرجانتاینی هر دو دوز واکسین کرونا را دریافت کردهاند. در جمعیت ۴۵ میلیون نفری این کشور بیش از ۵۱ هزار نفر بر اثر ابتلا به کرونا درگذشتهاند.
استعفای دو وزیر درپرو
در کشور پرو هم وزیر صحت و وزیر خارجه کنار رفتند. تحقیقات درباره نقش رئیسجمهور سابق پرو هم در پرونده فساد در واکسیناسیون آغاز شده است.
آنها متهم هستند که به صدها مقام بانفود پرو کمک کردهاند که پیش از آغاز واکسیناسیون سراسری واکسین کرونا بزنند.
مارتین ویزکارا رئیسجمهور سابق پرو که نوامبر برکنار شده بود، تایید کرده که او و همسرش مخفیانه واکسین سینوفارم تولید چین تزریق کردهاند.
مجموع این اتفاقات باعث نگرانی از فساد و اعمال نفوذ در دسترسی به واکسین شده است مخصوصا که در امریکایی جنوبی کمبود واکسین وجود دارد.