صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۴ حوت ۱۴۰۲

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پایان ماجرای بسته شدن کانال سویس با پرداخت ۵۵۰ میلیون دالر خسارت

پایان ماجرای بسته شدن  کانال سویس با پرداخت ۵۵۰ میلیون دالر خسارت

مشاجره حقوقی بر سر تعیین میزان خسارت حدود ۱۰۰ روز پس از پایان به گلنشستن کشتی "اور گیون" در کانال سویس به فرجام رسید. این کشتی کانتینربر برای مدت چند روز با مسدود کردن کانال سویس تردد کشتیها را مختل کرده بود.
دادگاه بررسی پرونده تعیین خسارت برای شرکت صاحب کشتی باری "اور گیون" یکصد روز پس از رفع انسداد از کانال سویس به پایان رسید.
اداره مسئول تردد کشتیرانی در کانال سویس درخواست ۹۱۶ میلیون دالر خسارت کرده بود. طرفین این مشاجره حقوقی سرانجام بر سر ۵۵۰ میلیون دالر خسارت به توافق رسیدند. خسارتی که توسط شرکت مالک این کشتی کانتینربر و شرکت بیمه باید پرداخت شود.
اداره امور کانال سویس به دلیل بسته شدن این کانال خواستارغرامت یک میلیارد دالری شده است و تنها زمانی کشتی اجازه حرکت خواهد داشت که توافقی در این زمینه حاصل شود.
اسامه ربیع، رئیس اداره امور کانال سویس به روزنامه دولتی الاهرام مصر گفته بود: «زحمت و کار زیادی برای نجات کشتی هزینه کردیم و درآمد روزانه خود را از دست دادیم. بنابراین باید به ما خسارت پرداخت شود.»  موعد برگزاری دادگاه این پرونده در مصر بارها به تعویق افتاده بود. روز یکشنبه چهارم جولای، مقامات جاپانی از کسب توافق با مسئولان نظارت بر کانال سویس خبر دادند. گفته میشود روز چهارشنبه هفتم جولای این کشتی که حاشیه دریاچه "تلخ بزرگ" پهلو گرفته بود، میتواند به راه خود ادامه دهد.
کشتیباری "اور گیون" به علت نامعلومی در ماه مارچ سال جاری به مدت چند روز در کانال سویس به گل نشسته بود و مانع از تردد کشتیها از این کانال شده بود.