صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲ جوزا ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تحقیق: دو دوز کامل واکسین‌های فایزر و آسترازنکا علیه نوع دلتا موثریت دارند

تحقیق: دو دوز کامل واکسین‌های  فایزر و آسترازنکا علیه نوع دلتا موثریت دارند

محققان می گویند که دو دوز واکسین بایونتیک-فایزر یا آسترازنکا در مقابل انواع مختلف ویروس کرونا به شمول نوع دلتا موثر هستند. نوع دلتای ویروس کرونا فعلاً در بسیاری کشورهای جهان در حال گسترش است.
براساس یک کار تحقیقاتی که در مجله طبی «نیو انگلند ژورنال» نشر شده است، دو دوز واکسین بایونتیک-فایزر یا آسترازنکا علیه نوع دلتای ویروس کرونا بسیار موثر هستند.
بر این اساس دو دوز این واکسین بایونتیک-فایزر به میزان ۸۸ درصد از بروز عوارض بیماری در نوع دلتا جلوگیری میکند. میزان موثریت این ویروس در برابر نوع الفا به ۹۳.۷ درصد میرسد. این کار تحقیقاتی بر اهمیت دریافت هر دو دوز واکسین برای کسب مصونیت صحه میگذارد.
در این تحقیق ثابت شده که دو دوز واکسین آسترازنکا در برابر نوع دلتا ۶۷ درصد موثر هستند. این میزان موثریت در آغاز ۶۰ درصد گزارش شده بود. میزان تاثیر این واکسین در برابر نوع الفا ۷۴.۵ درصد برآورد شده است.
محققان در این کار تحقیقاتی نوشتند: «بعد از تزریق دو دوز واکسین، موثریت آن در برابر نوع دلتا در مقایسه با نوع الفا  تفاوت زیادی ندارد.»
دانشمندان قبلا گفته بودند که یک دوز از هرکدام از این نوع واکسین ها ۳۳ درصد علیه نوع دلتا تاثیرگذار است.
سازمان جهانی صحت به صورت جداگانه گفته است که طی ماه های آینده، نوع دلتای ویروس کرونا که ابتدا در هندوستان شیوع یافت، در جهان نوع حاکم خواهد بود. با ثبت ۱۳ کشور دیگر طی هفته گذشته، نوع دلتای ویروس کرونا حالا به ۱۲۴ کشور جهان رسیده است. در حال حاضر سه چهارم موارد ثبت شده کرونا در چندین کشور مختلف از نوع دلتا است.