صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲ جوزا ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کارشناسان اروپایی: اتحادیه اروپا قوانین بین المللی در امور پناهجویان را تاحدی نقض کرده است

کارشناسان اروپایی: اتحادیه اروپا قوانین  بین المللی در امور پناهجویان را تاحدی نقض کرده است

درآستانه ۷۰ سالگی کنوانسیون پناهجویان ژنیو، یکتن از اعضای شورای کارشناسان برای ادغام و مهاجرت، اتحادیه اروپا را به نقض بخش هایی از این کنوانسیون متهم کرده است. به گفته او اتحادیه اروپا پناهجویان را تنها می گذارد.
پیترا بندل رئیس شورای کارشناسان برای ادغام و مهاجرت، اتحادیه اروپا را به کوتاهی کردن در برابر پناهجویان متهم کرده و گفته است که این اتحادیه در بخش هایی قوانین بین المللی را در قسمت پناهجویان نقض کرده است. این دانشمند علوم سیاسی در دانشگاه ایرلنگن شهر نورنبرگ به خبرگزاری آلمان گفته است «یادبود از هفتاد سالگی این کنوانسیون باید انگیزه و تلنگری باشد به زنان و مردان اروپایی که آنان در برابر پناهجویان مسولیت دارند.» او افزوده است: « و باید با صراحت انگشت انتقاد گذاشته شود که این مسئولیت ها چندین بار نقض شده اند.»
این کنوانسیون به روز چهارشنبه هفتاد ساله می شود و سنگ بنای قوانین جهانی پناهجویان به شمار می رود. کنوانسیون پناهجویان ژنیو حق پناهندگی و حمایت از انسان هایی را تضمین می کند که در کشورهای خود به دلیل مسایل « نژادی، مذهبی و ملیتی» و یا هم به دلیل تعلقات به یک گروه مشخص اجتماعی و یا به دلیل جهان بینی سیاسی خود با آزار و تعقیب مواجه اند. این کنوانسیون به تاریخ ۲۸ ماه جولای ۱۹۵۱ به تصویب رسیده است.
خانم بندل با اشاره به وضعیت پناهجویان، از کشتی های پناهجویان در حومه جزایر یونان یاد کرده است که با اجبار دوباره به سمت ترکیه برگشت داده می شوند. همچنان از محافظان ساحلی لیبیا که توسط اتحادیه اروپا تمویل می شوند، یاد آور گردیده است که کشتی های پناهجویان را درمسیر راه متوقف کرده و دوباره به لیبیا می فرستند.
به گفته او«یکی از عناصر اصلی کنوانسیون پناهجویان ژنیو اینست که انسانها نباید به کشورهایی برگشت داده شوند که در آنان تضمین امنیتی ندارند.» و تأکید کرد « قابل قبول نیست که کشورهای عضو اتحادیه اروپا، این اصل را نقض کنند.» 
او علاوه کرد که یکی دیگر از موارد تخلف در برابر این کنوانسیون اسکان پناهجویان تحت شرایط غیرانسانی دراردوگاه ها، مثل اردوگاه پناهجویان جزیره لیسبوس یونان می باشد.»