صاحب امتیاز: داکتر حسین یاسا

مدیر مسوول: محمد رضا هویدا

شنبه ۲۹ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ناامنی و تاثیر آن بر فعالیتهای اقتصادی

-

در فضای حاکم بر کشور که مهمترین مسئله امنیت است و جنگ همچنان با شدت جریان داشته و روز به روز داغ تر می شود، و از سوی دیگر جنجال های سیاسی جو کشور را نامطمئن ساخته اند، برنامه های اقتصادی و رفاهی برای مردم جایگاه خود را از دست داده اند. افغانستان مصرف کننده میلیاردها دالر از کمک های بین المللی بوده که در طول نزدیک به ده سال گذشته به کشور سرازیر شده است. تناسبی در دستاوردهای افغانستان و میزان پول های که به کشور وارد شده است، وجود ندارد. عوامل گوناگونی سبب شده تا افغانستان نتواند از کمک های جامعه جهانی استفاده درست و منطقی بنماید.

فساد اداری حاکم بر ادارات کشور، ناهماهنگی میان دولت افغانستان و کشورهای کمک کننده، بی اطلاعی دونرها از اولویت های افغانستان و افتادن برنامه های بازسازی به دست شرکت های خصوصی و انجوهای منفعت جو، عدم نظارت مطمئن و کامل از فعالیت های انجوهای داخلی و خارجی و نبود ظرفیت لازم در ادارات افغانستان سبب شده اند تا افغانستان نتواند به تناسب کمک ها رشد و توسعه اقتصادی را شاهد باشد.

البته تنها کمک های بین المللی نیستند که در دام ضعف ها و کاستی های دولت افغانستان و اشتباهات و کم کاری و عدم هماهنگی کشورهای کمک کننده به افغانستان گرفتار شده اند، بلکه افغانستان نتوانسته است تا از ظرفیت ها و منابعی که خود در اختیار دارد نیز استفاده درست کند. از منابع غنی معدنی در سراسر افغانستان که به میلیاردها دالر می رسد، بنادر تجارتی که همچنان درگیر در ضعف ها و فساد اداری هستند، منابع آبی افغانستان که بدون استفاده به دیگر کشورها سرازیر می شوند و... استفاده درست نشده است.
کسانی که از وضعیت موجود استفاده برده اند عمدتا افراد قدرتمند و مافیای اقتصادی در کشور بوده اند.

این افراد با ارتباط های وسیع و با استفاده از قدرت و نفوذی که داشته اند هم در قسمت منابع داخلی و هم از منابع خارجی استفاده نامشروع و غیر قانونی نموده و به سرمایه خود افزوده اند. ضعف دولت مسیر همواری را برای آنها فراهم ساخته تا از قوانین و نظارت قانونی بگریزند و به طرق مختلف با دستیابی به قراردادها و استفاده از زد و بندهااز کمک های خارجی و منابع داخلی سوء استفاده نمایند.

طالبان نیز البته از کمک های جهانی بی بهره نمانده اند و با استفاه از نیروی نظامی و قدرت تخریبی و ویرانگری که دارند، از شماری زیادی از پروژه های عام المنفعه باج گرفته اند. این پروژه ها که در مناطق نسبتا نا امن یا کاملا ناامن به اجرا در آمده برای پیشبرد کارهای شان به طالبان پول داده اند. نقش دولت را در این زمینه نمی توان انکار کرد. دولت که باید امنیت را در همه مناطق کشور تامین نماید توانایی کنترول امنیت در بسیاری از مناطق دور افتاده و حتا نزدیک به پایتخت را ندارد که زمینه حضور طالبان و باج خواهی آنان را فراهم می سازد.

دولت وظیفه دارد تا امنیت برنامه های بازسازی را در تمام نقاط کشور تامین نماید و از سوی دیگر از فعالیت هایی که به طالبان سود می رساند به طور جدی جلوگیری نماید.

دیدگاه شما