صاحب امتیاز: داکتر حسین یاسا

مدیر مسوول: محمد رضا هویدا

جمعه ۳ دلو ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آيا بار اندازي اشتباهات وناکامی ها چاره ساز خواهد بود؟

-

براساس گفتارهای اخیر رئیس جمهور در روزگذشته عامل این همه نابسامانی خارجی ها دانسته شده است. وی بدون آنکه به پرسش های اساسی مطرح شده در نشست خبری پاسخ مسئولانه ارائه دارد، زرنگانه به انحراف موضوع پرداخته و با بیان جملات و موضوعات عاطفی از پاسخ دادن به ناکامی های حکومت طفره رفت. درواقعیت امر كوشش حکومت براي باراندازي سياسي اشتباهات و ناکامی های خود،  چشم انداز آينده مدیریت کشور را با نگراني هاي جدي مواجه ساخته است. حكومتگران براين گمانند كه شايد با اين شيوه قادر گردند كه علاوه بر ايجاد لايه اي از مصئونيت براي خود، در همان حال از وضعيت بحراني مديريت كشور به سلامت عبور نموده و به اوضاع سامان ببخشند.

اگر در گذشته مقامات یاد شده از توجه به چنين آفتي خطرناك غفلت مي ورزيدند، اما امروزه بدون استثناء همه بر اين موضوع متفق اند كه تا فساد از حكومت و اداره و اقتصاد كشور برچيده نشود و ريشه كن نگردد، وضعيت تاسفبار كنوني بهبود نخواهد يافت. ضمن استقبال از اين توجه، بايد گفت متاسفانه نحوه نگرش به اين مسئله آنگونه که باید، نمي باشد. زيرا مقامات حكومتي هماره سعي داشته و دارند كه ريشه و عمل فساد را فقط در دايره و مناسبات میان با خارجي ها محدود سازند، یعنی اینکه در این مسئله بازهم خارجی ها را عامل اصلی معرفی می نمایند. به معني ديگر ريشه و منبع فساد را فقط در امور مالي وقراردادها منحصر ساخته اند. حال آنكه دامنه وریشه فساد فراتر و عمیق تر از اين مي باشد. واقعيت اينست كه  فساد آفت خانمانسوز بيش از آنكه از بيرون خانه ريشه دوانده باشد ، بستر و زمینه های آن در درون خانه فراهم گردیده است. ساختار سياسي و اداري كشور آن چنان به فساد آلوده می باشد كه كمتر ارگان و نهادي از آن مصئون مانده است. همينطور محدود مقاماتي وجود دارد كه دامن شان آلوده نشده باشد. از جانب ديگر مسئله فساد تنهابه انعقاد قرار داد ها و سوء استفاده هاي كمپني ها و موسسات خارجي و داخلي محدود نمي گردد، بلكه فراتر از آن در ساختار و تشكيلات هاي دولتي مربوط مي گردد كه از جهات مختلف با شهروندان ارتباط مي گيرد. نكته مهم ديگر اينكه اگر خارجي ها قادر گرديده اند كه از دريچه فساد به منافع و سرمايه هاي داخلي دستبرد بزنند و استفاده جويي نمايند، بدون كمترين ترديد اين دستبرد با راه بلدي عناصر بلند رتبه يا پايين رتبه داخلي صورت گرفته است.

موضوع دیگرناکامی روندی که ازآن بنام روند صلح و گفتگو با مخالفان یاد می شود، می توان نام برد. حکومت اصرار بر این دارد که خارجی ها، بخصوص امریکایی ها نمی خواهند پروسه صلح به موفقیت برسد. اما غافل ازاین هستند که  بی برنامه بودن حکومت سبب گردیده است که طالبان با حکومت بازی نمایند.

موضوع ديگري كه بر تشتت اوضاع افزوده است عدم رعايت صلاحيت هايي است كه در قانون اساسي و قوانين تابعه براي مقامات و نهاد هاي مختلف تعريف و تعيين گرديده است. متاسفانه يكي از منابع و يا عوامل اساسي كه موجب گرديده كشور تاكنون از يك نظام قانونمند و منسجم برخوردار نگردد اينست كه زمامداران هميشه مافوق قانون عمل كرده اند و خود را در چهارچوب صلاحیت ها و اختیارات منضبط نساخته اند.

وقوع چنين مسايلي در شرايط كنوني نيز باعث گرديده است كه وضعيت اداره و نظام در كشور به شدت آسيب ديده و از اعتبار و مقبوليت مردم فرو افتد. اوضاع هنگامی خرابتر می گردد که ظاهرا براي اصلاح امور بجاي اتخاذ يك شيوه و برنامه درست سعي شود که تمام این اشتباهات، غفلت ها، ناکامی ها بسوی دیگران وبه بیرون از مرزها باراندازي شود

دیدگاه شما