صاحب امتیاز: داکتر حسین یاسا

مدیر مسوول: محمد رضا هویدا

شنبه ۲۹ سنبله ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افزایش روز افزون خشونت علیه زنان

-

قانون اساسي افغانستان، قانوني است كه جايگاه سياسي و اجتماعي زیادی را به زنان قايل شده است، اما در همين جامعه زنان چنان گرفتار درسنت هاي قبيلوي هستند كه موقعيت وجايگاه اجتماعي كه درقانون برای آنان تعیین شده هرگزبه آن دست پیدا کرده نمی توانند.

به راستي چرا علي رغم چنين قانون اساسي باز چنين وضعيتي براي زنان در جامعه حاكم است؟ مشكل اساسي همان پارادوكسي است كه در جامعه افغاني وجود دارد. نگرش سنتي و قبيلوي كه به باور هاي سنتي - قبيلوي شان را به نام اسلام نيز توجيه مي كنند.

اگربه رفتاري كه مردان قبيلوي نسبت به زنان دارند دقت شود، به سادگي روشن مي گردد كه آنان هيچ گونه احترام انساني نسبت به آنان قايل نيستند، زيرا اگر آنان را به عنوان يك انسان احترام مي كردند هرگز گوش و بيني و نوك انگشتان زنان را نمي بريدند، حتي چنين رفتاري از نظر اسلام نسبت به حيوانات هم روا نيست چه رسد به انسان.

اما انچه كه مردان را وادار به اين رفتار ضد انساني مي كند، باورها و برداشت هاي قبيلوي است، اخلاق و رفتارهاي قبيلوي چنين بينشي را براي آنان داده است كه زن را موجود بدنام و عاجزي بدانند كه فقط بايد در خانه وسيله اي براي دفع شهوت مرد و برده اي براي كار درخانه باشند.

به نظر اين قلم مهم ترين راهكار دراين زمينه اين است كه باورهاي قبيلوي نسبت به زنان بايد تغيير كند و در سايه اين تغييرات است كه مي توان اميد وار بود كه خشونت عليه زنان درافغانستان كاهش پيدا مي كند. در غير اين صورت اگر نهاد هاي طرفدار حقوق زنان بارها و بارها اظهار تاسف نمايند و آمار هاي بلند بالا از ميزان جرم و جنايت و خشونت عليه زنان منتشر كنند و هيچ راه حل عملي براي رفع اين گونه خشونت ها در دست نداشته باشد، چه كاري از آنها ساخته است؟

ده سال است که نهاد های مختلف در افغانستان داد از حقوق زنان سر می دهند، اما سنت های قبیله ای در پیش چشمان این نهاد ها زنان را قربانی می کنند و این نهادها جز تماشا و ابراز تاسف کار دیگری نمی توانند. مشکل اساسی این است که نهاد های مختلف طرف دار حقوق زنان هنوز راهکارموثری برای ایجاد تغییر و تحول به نفع زنان در جامعه سنتی و قبیله ای کشور نیافته اند و به همین دلیل تا کنون از راهکاری که استفاده کرده اند ناکام بوده اند و در جامعه قبیلوی تغییری ایجاد نتوانسته اند.

به نظر می رسد در جامعه قبيلوي بهترين راه حل براي تغيير باورهاي قبيلوي روحانيون بيدار و هوشيار هستند كه از راه تبليغ ديني به مردان قبيله بفهمانند كه زنان نيز انسانند و ازحقوق و كرامت انساني برخوردارند و انسان حتي حيوان را نيز انگشتان و گوش و بيني نمي برند چه رسد به انسان بي گناهي كه فقط جرمش زن بودن است و بس.

به هرحال در طول ده سال آمارهاي بلند بالايي از خشونت ها مختلف عليه زنان ارايه داده شده و منتشر گردیده است. اما آنچه كه مايه تاسف و نگراني است اين است كه تاكنون دست اندركاران امورزنان و مدافعان حقوق زنان نتوانسته اند راهكار عملي و علمي براي برون رفت از اين مشكل پيدا كنند و ميزان خشونت ها را در سطح جامعه افغاني عليه زنان كاهش دهند.

براين اساس بهترين راهكار اين است كه دست اندركاران امور به راه حل هاي علمي و عملي روي آورند و ازدادن شعار و متهم كردن بپرهيزند و گامهاي عملي را به صورت علمي به سوي محو خشونت عليه زنان در افغانستان بردارند.

دیدگاه شما