صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۴ حوت ۱۴۰۲

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حمله کوچی ها میلیون ها افغانی به مردم ضرر رسانیده است

حمله کوچی ها میلیون ها افغانی به مردم ضرر رسانیده است

به اساس دریافت های هیئتی که جهت بررسی میزان خسارات ناشی از هجوم کوچی ها بر ولسوالی ناهوربه این ولسوالی اعزام شده بودند، این خسارات به میلیون ها افغانی می رسد
حمید الله نوروز رئیس شورای ولایتی غزنی که در ترکیب این هیئت شامل بود به خبرگزاری بست باستان گفت: طوریکه ما ساحه را بررسی کردیم میزان خسارات مالی به میلیون ها افغانی می رسد و یک نفر هم در این جریان کشته شده است.

به گفته ی رئیس شورای ولایتی غزنی ، 3 دره بنام های سبزآب ، زردرگی و دره ی چاه اسپ 30 قریه آتش زده شده است واجناس منقول و قیمتی مردم به تاراج رفته است.
وی افزود: حتی در همان لحظه که ما ( اعضای هیئت ) در ساحه رسیدیم یک قریه بنام کاریز مامی می سوخت شعله های آتش دیده می شد.
رئیس شورای ولایتی غزنی اظهار داشت: اعضای هیئت ساحه را دیدند با مردم و متضررین صحبت کردند، تمام دریافت های شان را یاداشت کردند، قرار است که یاداشت های خود را توحید نمایند و به ریاست جمهوری تقدیم کنند.

به گفته ی رئیس شورای ولایتی غزنی در حال حاضر کوچی ها دره ها و قشلاق ها را ترک کرده اند و در کوه های مشرف به ساحه حضور دارند، نیرو های امنیتی پلیس و اردو در یک خط حایل بین مردم و کو چی ها قرار دارند تا از حمله بعدی کوچی ها جلو گیری شود.

اما حفیظ الله گلستانی رئیس اداره ی مبارزه با حوادث طبیعی در غزنی که از طرف اداره ولایت غزنی در ترکیب این هیئت شامل بود ارقام دقیق را از میزان خسارات به بست باستان ارائه داد.
بر اساس یاداشت های وی 30 قریه حریق شده است ، 650 فامیل متضرر شده اند ، 1000 فامیل بیجا شده اند ، 1000 راس گوسفند و چند صد راس گاو شیری و گاو قولبه توسط کوچی ها برده شده است ، تمام دکان های که در ساحه مورد تهاجم قرار داشتند تخلیه شده است و اجناس منقول و قیمتی مردم به طور کل تاراج شده است.
با این حال نصرالله کوچی رئیس انجمن انسجام کوچی ها در غزنی حمله کوچی ها را به ولسوالی ناهور رد می کند.

وی به بست باستان گفت: یک عده از قومندان های جهادی هزاره ها بخاطری که از دولت امتیاز بگیرند و کوچی ها را نام بد بسازند دست به چنین کار ها زده اند.
گفتنی است که هفته ی گذشته کوچی ها بر منطقه خوات ولسوالی ناهور حمله نموده بودند که به تعقیب این حمله یک هیئتی متشکل از سه عضو پارلمان ، نماینده وزارت دفاع ، وزارت داخله ، ریاست امنیت ملی ، اداره امور، ارگان های محل ، شورای ولایتی و نماینده اداره ولایت غزنی ، به خاطر بررسی دقیق از میزان خسارات مدت چهار روز را در ساحه مورد تهاجم کوچی در منطقه خوات ولسوالی ناهور غزنی گذراندند.