صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۶ جوزا ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بازرگانان: دو بار پرداخت محصول گمرکی دلیل افزایش بهای کالاها است

بازرگانان: دو بار پرداخت محصول گمرکی دلیل افزایش بهای کالاها است

شماری از بازرگانان کشور گفته اند که دو بار پرداخت محصول گمرکی هم به حکومت و هم به طالبان از علت های اصلی بلند رفتن بهای کالاها در بازار ها میباشند.
منابع گفته اند که محموله های آرد وارداتی یکبار در بندر حیرتان از سوی حکومت محصول می شوند، و بار دیگر در چشمه شیر ولایت بغلان از سوی طالبان.
شماری از بازرگانان می گویند که به تازهگی طالبان محصول هر تن آرد را در چشمه شیر از ۱۰۰ افغانی به ۱۵۰ افغانی بلند برده اند.
در سوی دیگر، کالاهایی که از بندرهای زیر حاکمیت طالبان وارد می شوند، با رسیدن به بخش های زیر حاکمیت دولت، دو باره از سوی وزارت مالیه محصول می شوند.
در حال حاضر گذرگاه تورخم و شاهراه کابل جلال آباد یگانه راهی است که بازرگانان در آن تنها به حکومت محصول می دهند.
خانجان الکوزی، معاون فدراسیون اتاق های افغانستان ابراز داشت: «از ۱۰ هزار افغانی گرفته تا ۵۰ هزار و حتی ۱۲۰ هزار افغانی نظر به قیمت جنس تکس خود را به صورت مجموعی میگیرند و بسیار زود ترخیص میکنند جنس را و می آیند در شاهراه مطابق به تعرفه قبلی شان محصول میشود.»
هرچند وزارت مالیه می گوید که شماری از بازرگانان با کارگیری از راه های قاچاقی از پرداخت محصول به حکومت فرار می کنند.
رفیع تابع، سخنگوی وزارت مالیه اظهار کرد: «وزارت مالیه با در نظرداشت وضعیت امنیتی در شاهراه ها، میکوشد تا جلو حیف و میل عواید ملی را بگیرد و به این منظور نظارت و فعالیت هایش را بیشتر ساخته است.»
بازرگانان می گویند که محصول دو گانه از علت های افزایش بهای کالاها است از همین رو از رییس جمهور خواسته اند که حکومت محصول شماری از کالاها را معاف کند.
میرویس حاجی زاده، بازرگان بیان کرد: «تعرفه گمرکی در بخش واردات به خصوص در بخش گندم، آرد و روغن، وعده دادند که تا یک ماه تعرفه معاف باشد.»
این بازرگانان میافزایند که در پی پیشنهاد وارد کنندهگان برای کاهش قیمت کالاها، رییس جمهور وعده داده است که برای یک ماه محصول آرد، گندم و روغن معاف میشود.
در حدود چهارماه پسین بهای کالاهای گونه گون به گونه چشمگیری افزایش یافته است؛ از این میان بهای هر بوری آرد تا ۱۵۰ افغانی و بهای هر بشکه روغن ۱۶ کیلیویی  تا حدود ۴۰۰ افغانی افزایش یافته اند.