صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ قوس ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ایجاد جبهه جدید سیاسی در کشور

ایجاد جبهه جدید سیاسی  در کشور

درجلسه مشورتی پیرامون اوضاع جاری افغانستان در نشست تاریخی 2/4/1390 شخصیتهای سیاسی مهم وکلیدی کشور آقایان احمد ضیا مسعود، جنرال عبدالرشید دوستم، حاجی محمد محقق وجمعی دیگر از شخصیتهای سیاسی بحث وتبادل نظر مبسوط بخاطر ایجاد یک جبهه سیاسی وکمیته های کاری آن، بعمل آوردند؛ قرار شد این جبهه ابعاد مختلف بحران افغانستان و راه های بیرون رفت از آن را مورد گفتگوی همه جانبه قرار داده وطرح ها وبرنامه های وسیع ملی خود را برای مردم افغانستان وجامعه جهانی ارائه نمایند.

درشرایط حاضر عمده ترین بحث های کشور، نوع ساختارهای سیاسی از قبیل نظام غیر متمرکز وسیستم پارلمانی، صلح ومذاکره با طالبان موضوع بحران پارلمان وحکومت، لوی جرگه عنعنوی واجلاس بن دوم در پنجم دسامبر سال جاری ودیگر موضوعات اساسی، تشخیص گردیده، جبهه نظریات وموقف گیری های خود را در آینده ی نزدیک راجع به موضوعات متذکره اعلام می دارد.