صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رؤساى جمهورافغانستان، ايران و پاکستان برگسترش همکاريها تاکيدکردند

رؤساى جمهورافغانستان، ايران و پاکستان برگسترش همکاريها تاکيدکردند

رؤساى جمهورافغانستان، پاکستان و ايران در نشست سه جانبه، بر گسترش همكارى ها ى سياسى، امنيتى، اقتصادى ، فرهنگى و مقابله با افراط‌گرايى، تروريزم و مداخلات خارجى تاکيدکردند.
رئيس جمهور حامد کرزی، روز جمعه به منظور اشتراک در اجلاس بين‌المللى مبارزۀجهانى با تروريزم و نشست سه جانبۀ سران افغانستان، ايران و پاکستان، عازم تهران گرديده است.
در اين اجلاس در مورد مبارزۀ مشترک عليه تروريزم و مواد مخدر، گسترش روابط و همکاری های سه کشور در عرصه های سياسى، اقتصادى و فرهنگى بحث و گفتگو صورت می گيرد.
اين نشست سه جانبه که در مجموعه نهاد رياست جمهورى ايران برگزار شد، رئيس جمهور حامدکرزى در سخنرانى خود با تاكيد بر نقش ايران در ايجاد صلح و ثبات در منطقه، خاطرنشان كرد که افغانها خواهان خروج نيروهای خارجى از كشورشان هستند.

به گفتۀ حامد کرزى، در چنين شرايطى ايران و پاكستان، مى توانند نقش مهمى در برقرارى صلح پايدار در افغانستان داشته باشند.
وی افزودکه افغانستان، به دنبال اين است كه با منابع و توان خود كشورش را اداره و آباد كرده و به امنيت برساند و همراهى كشورهاى همسايه بخصوص ايران و پاكستان، در اين راه مى تواند بسيار موثر باشد.
رييس جمهورحامدکرزى، آصف‌على زردارى رييس جمهور پاكستان و محموداحمدى نژاد رييس جمهورايران، ضمن اظهار نگرانى از تشديد ناامنى، افراطگرايى و تروريزم؛ بر همكارى سه كشور به ويژه در خصوص مبارزۀ مشترك با تروريزم تاكيد كردند.

هرسه رييس جمهور اظهار داشت که افراطگرايى و تروريزم، در مخالفت آشكار با روح اسلام و سنت ‌ها و فرهنگ غنى ملت ‌هاى منطقه است و مقابله با اين پديده‌ها، از جمله اهداف مشترك سه كشور است كه با اتخاذ سياست ‌هاى اصولى و بنيادين، مى‌توانند با آنها مقابله كنند.
رؤساى جمهور سه كشور،همچنين بر لزوم حل و فصل چالش‌ها و مناقشات منطقه‌اى، بدون دخالت بيگانگان تاكيد كرده و افزايش سطح همكارى ‌هاى همه جانبه را موجب برقرارى صلح و ثبات و ارتقاى سطح رفاه ملت ‌هاى منطقه دانستند.
محموداحمدى‌نژادرييس جمهورايران، در اين نشست با تاكيد بر اينكه مشكلات و مسائل منطقه در بيرون از منطقه ريشه دارد، بر گسترش روزافزون همكارى‌هاى منطقه‌اى و همدلى و همگرايى بين ملت‌هاى منطقه به ويژه ايران، افغانستان و پاكستان تاكيد كرد.

وى افزود خطر مشتركى كه ملت‌هاى منطقه را تهديد مى ‌كند، با توجه به اينكه ايران، افغانستان و پاكستان ديدگاه روشن و عميقى نسبت به مسايل منطقه‌اى و بين‌المللى دارند، با همكارى يكديگر مى توانند راه‌حل‌هاى عادلانه و تعيين كننده‌اى را براى مسايل منطقه ارائه كنند.
موصوف تاکيدکرد: امنيت و پيشرفت ايران، پاكستان و افغانستان به هم گره خورده است؛ دشمنان نمى‌خواهند كشورهاى ما پيشرفته و مقتدر باشد. اين درحاليست كه كشورهاى ما همه امكانات پيشرفت را در اختيار دارند كه اگر اين امكانات را در كنار هم قرار داده و دست به دست هم بدهيم، ميتوانيم نيازهاى خود را برطرف كرده و به پيشرفت برسيم.

وى افزودکه اگرچه دست‌هاى بيگانه در منطقه بسيار فعال است؛ اما اگر در مسير درستى حركت شود، اين مشكلات برطرف خواهد شد.
آصف علی زرداری رييس جمهور پاكستان نيز در اين نشست گفت که ايران، پاكستان و افغانستان،از قربانيان اصلی تروريزم و جنگ هستند و در شرايط كنونى جهان، جايگزينی جز تقويت هر چه بيشتر روابط و همكاری های همه جانبه برای مقابله با ناامنى و رسيدن به پيشرفت وجود ندارد.

وى خاطرنشان ساخت: پاكستان همه منابع پيشرفت را در اختيار دارد و تنها چيزى كه به آن نياز دارد، صلح و عدم دخالت نيروهای بين المللی است و در اين خصوص اهميت روابط سه كشور، به قدرى است كه اگر همكارى‌هاى خود را تقويت كنيم، می توانيم به بازيگران اصلی منطقه تبديل شويم و پاكستان در اين راستا آمادگی دارد تا همگام با جمهوری اسلامی ايران و افغانستان حركت كند.
موصوف علاوه کردکه عناصر و نيروهايى كه بر دنيا حاكم هستند، نمی خواهند صلح و امنيت برقرار شود؛ اما پاكستان باايران و افغانستان، همچنان بر موضع طرفدارى از صلح و اتحاد تاكيد خواهد كرد؛ چرا كه تفكر عناصر افراطى را خطرناك و مخرب مى داند.

آصف على زردارى با تاكيد بر اينكه مسايل منطقه، بايد با راه حل های منطقه اى حل و فصل شود، گفت: غربى ها با ارزش ها و فرهنگ ملت هاى منطقه بيگانه هستند و حضور و دخالت آنها شرايط را وخيمتر مى كند.
رؤساى جمهور سه كشور، در پايان اين نشست با انتشار يک بيانيۀ مشترك، بر تعميق همكارى هاى منطقه اى و بين المللى و گسترش روابط اقتصادى و فرهنگى سه كشور، تاكيد كردند.