صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مظاهره کنندگان در کابل خواهان عمل بالمثل عليه پاکستان شدند

مظاهره کنندگان در کابل خواهان عمل بالمثل عليه پاکستان شدند

در کابل بر ضد حملات پاکستان بر خاک افغانستان مظاهره شد و مردم خشمگين، اين حملات را به شدت تقبيح کردند.مظاهره چيان که تعداد شان به بيش از دو صد تن ميرسيد، ساعت ٩ صبح روز گذشته از پارک شهر نو تا دفتر سازمان ملل متحد (يوناما) راهپيمايى نمودند و دوباره در اين پارک تجمع کردند.
نيروهاى امنيتى ميگويند کهدر سه هفتۀاخير، بيش از ٥٠٠ مرمى توپ بر ساحات سرحدى ولايت کنر و ننگرهار، توسط نيروهاى پاکستانى فير شده است که بر اثر آن بيش از ٤٠ تن از مردم مُلکى به شمول اطفال و زنان به قتل رسيده، ده ها تن مجروح گرديده و صدها خانواده بيجا شده اند.

اين مظاهره، از سوى نجيب الله کابلی رهبر حزب مشارکت ملی و عضو پيشين ولسى جرگه به راه افتاده بود و شرکت کننده گان،شعار هاى مرگ به زردارى، مرگ به نظاميان پاکستان، مرگ به آى اس آى را سر ميدادند.
کابلى،طی سخنانی، هدف از اين مظاهره را توقف عاجل حملات پاکستان بر خاک افغانستان خواند و گفت که دولت افغانستان، يا عمل باالمثل نمايد و يا پاکستان از حملات خود رسماً معذرت بخواهد.
وی با اين هشدار که در غير آن، مردم افغانستان در مقابل اين حملات برخواهند خاست، افزود: ما ابرقدرت شوروى سابق را شکست داديم و پاکستان هم اگر به تجاوز خود خاتمه دهد، عليه آن کشور نيز قيام خواهيم کرد.
يکى از تظاهر کنندگان گفت که بايد حملات توقف يابد و مشکل، از طريق مسالمت آميز حل گردد.

وی افزود: علاوه بر آنکه پاکستان خاک ما را هدف قرار ميدهد، افراد تروريست و انتحارى را نيز براى ويرانى کشور ما اعزام ميکند.
مظاهره کننده گان تاکيد کردند که اگر حملات قطع نشود، مظاهرات شان از کابل به ولايات گسترش خواهد يافت.
آنها قطعنامه اى نيز صادر کردند و به رياست جمهورى، يوناما، شوراى ملى، نماينده گى هاى اتحاديۀ اروپا و کنفرانس کشورهاى اسلامى تحويل دادند.
در قطعنامه از سازمان ملل متحد و نيروهاى آيساف، تقاضا به عمل آمده که بايد در مقابل اين حملات پاسخگو باشد.

در قطعنامه تصريح شده است: ما از ملل متحد، سازمان کشورهاى اسلامى،اتحاديۀ اروپا، امريکا، نهادهاى حقوق بشر و رسانه هاى همگانى، تقاضا مينماييم که جلو مداخلات آشکار پاکستان را گرفته و محکومش نمايند.
در قطعنامه از سازمان ملل متحد خواسته شده است که بخاطر حل اين معضله، جلسۀ اضطرارى را تشکيل بدهد.

دفترمطبوعاتی قوماندانى زون (١٠١) آسمايى کابل ميگويد که اين تظاهرات صلح آميز بود و امنيت مظاهره کننده گان، از سوی پوليس قوماندانی زون ١٠١ آسمايی تامين شده بود.
اين مظاهره درحالى صورت گرفت که هفتۀ گذشته ، رييس جمهور حامد کرزی در ديدار با سلمان بشير معاون وزارت خارجۀ پاکستان در ارگ رياست جمهوری، خواهان توقف عاجل و عدم تکرار حملات راکتى پاکستان بر خاک افغانستان شد.
چوهدرى احمد مختار وزير دفاع پاکستان، هفتۀ گذشته در عکس العمل به حملات پاکستان بر خاک افغانستان گفته بود که رؤساى جمهور افغانستان و پاکستان، دراين خصوص در تهران مذاکرات مؤثرى داشتند.
وزارت دفاع ملى گفته است هر تصميمى که سياستمداران و رهبران کشور اتخاذ نمايند، آنها حاضراند که آنرا عملى سازند.
اما اردوى پاکستان، دست داشتن در اين حملات را رد ميکند.