صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱۷ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تاکيد سارک بر کمکهايش به افغانستان

تاکيد سارک بر کمکهايش به افغانستان

سازمان همکاری های منطقۀ جنوب آسيا (سارک)بر همکارى هايش در بخش هاى مختلف با افغانستان تاکيد کرد. درخبرنامه که از سوى دفتر مطبوعاتى رياست جمهورى منتشر شده، آمده است که روز گذشته رئيس جمهور حامد کرزى با فاطمه ديانا سيد سرمنشى سازمان سارک در ارگ رياست جمهورى ديدار نمود.

دراين ديدار، ديانا سيد در مورد پروژه های انکشافی سازمان سارک در بخش های توليد انرژی و بهتر ساختن وضعيت ترانسپورتی که در کشورهای عضو آن تطبيق می گردد، به رئيس جمهور افغانستان معلومات داد و برهمکاری اين سازمان با افغانستان تاکيد کرد.

حامد کرزى نيز با مهم خواندن فعاليت های سازمان سارک ،برای رشد منطقه گفت: افغانستان از چهار سال به اينسو عضويت سازمان سارک را بدست آورده و به حيث يک عضو متعهد اين سازمان حاضر است در هر موردی که ضرورت باشد، فعالانه به همکاری بپردازد.

در جريان اين ديدار،هر دوجانب در مورد زمينه های مختلف همکاری ميان کشور های جنوب آسيا در چارچوب سازمان سارک نيز بحث و گفتگو نمودند.