صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیسیون انتخابات طرح شش ماده ای را برای حل بحران پیشنهاد کرد

کمیسیون انتخابات طرح شش ماده ای را برای حل بحران پیشنهاد کرد

رئيس جمهور کشور، روى طرح کميسيون مستقل انتخابات درخصوص بيرون رفت ازمعضله ا نتخابات پارلمانى با مسوولين حکومتى مشو رت مينمايد . درخبرنامۀ دفتر مطبوعاتى رياست جمهورى گفته شده که اين مطلب را رئيس جمهور کشور درملاقاتى با شمارى از اعضاى ولسى جرگه بيان کرده است

خبرنامه مي افزايد که حامد کرزى، بعد از استماع ديدگاه ها ونظريات اعضاى ولسى جرگه گفت که کميسيون مستقل انتخابات افغانستان، طرح شش ماده ای در مورد بيرون رفت از معضله ناشی از انتخابات پارلمانی به رياست جمهور اسلامی افغانستان ارايه نموده است.

به نقل از خبرنامۀ مذکور ، رئيس جمهور افزود که معاونين رياست جمهوری، اعضای شورای عالی ستره محکمه، رئيس و اعضای کميسيون نظارت برتطبيق قانون اساسی، وزير عدليه و رئيس بورد عدلی و حقوقی رياست جمهوری را فراخوانده است، تا در مورد اين طرح با آنها مشوره نموده، در روشنی آن در مورد قدم های بعدی، تصميم اتخاذ گردد