صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تنها در 24 فیصد ولادتها کارکنان صحی ماهر حضور دارند

تنها در 24 فیصد ولادتها کارکنان صحی ماهر حضور دارند

این مطلب را روز پنج شنبه دوکتور ثریا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه طی یک کنفرانس خبری مشترک با آقای آری هوکمن نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد یا UNFPA بیان داشت. درا ین کنفرانس مطبوعاتی، گزارش جهانی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد که اخیراً درمورد وضعیت قابلگی نشر شده است، نیز صحبت به عمل آمد. دوکتور ثریا دلیل، گزارش صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در مورد وضعیت قابلگی در جهان را یک وسیله مهم در جهت مشوره دهی و آگاهی برای بهبود زندگی زنان و اطفال در افغانستان عنوان نموده افزود که بهبود صحت مادر و تعلیمات قابلگی در صدر برنامه های کاری وزارت صحت عامه قرار دارد و این وزارت تلاش می ورزد تا با همکاری شرکایی صحی افغانستان میزان میرگ و میر مادران را در کشور کاهش دهد.

دوکتور دلیل اضافه کرد که در افغانستان، از هر 11 مادر یکی آن از بابت اسباب حمل و ولادت معروض به خطر مرگ میگردد و فقط ۲۴ فیصد ولادتها تحت نظارت کارکنان صحی ماهر صورت میگیرد. در حال حاضر تعداد قابله ها به سه هزار تن میرسد و برای اینکه تا سال ۲۰۱۳ ، ۹۵ فیصد ولادتها تحت نظارت کارکنان صحی ماهر صورت گیرد، تعداد قابله ها باید به شش هزار تن برسد. این بدین معنی است که به تعداد سه هزار قابله دیگر نیاز است.

همچنان آقای آری هوکمن نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در این کنفرانس خبری گفت که با بهبود بخشیدن خدمات قابلگی، همه ساله از مرک و میر ۳،۶ ملیون نفر در ۵۸ کشور در حال انکشاف، میتوان جلوگیری نمود.
وی گفت: راپور کنگره اتحادیه قابله ها که در هر سه سال، یکبار نشر میگردد، این بار این گزارش در شهر دوربان افریقای جنوبی به تاریخ ۲۰ جون ۲۰۱۱ به نشر رسید و معلومات را برملا ساخت که عدم موجودیت تعداد کافی و مورد ضرورت قابله ها باعث مرگ و میر مادران و نوزاد میباشد. راپور سال ۲۰۱۱ در مورد وضعیت قابلگی در جهان در نتیجه همکاری ۳۰ موسسه مشترک که هدف همه شان تقویت قابلگی برای جلوگیری از مرگ و میر و ناتوانی مادران و بهبود صحت نوزادان، مادران و جوامع است، ترتیب شده است.

به گفته آقای هوکمن، هر سال بیش از 350 هزار مادر در جریان حاملگی و یا هنگام ولادت در سطح جهان میمیرند و تقریباً دو ملیون طفل در ۲۴ ساعت اول زندگی جانهای شانرا از میدهند و ۲،۶ ملیون ولادت ها با تاخیر صورت میگیرد که همه این ها از بابت مراقبت ناکافی صحی میباشد.

راپور صندوق جمعیت سازمان ملل متحد نشان میدهد که اگر سهولتها و امکانات مناسب برای مجادله با اختلاطات در اسرع وقت قابل دسترسی میبود، از تعداد زیادی مرگ و میر جلوگیری به عمل می آید. ۶۱ فیصد مرگ و میر مادران، ۴۹ فیصد ولادتهای مرده، و ۶۰ فیصد مرک و میر نوزادان از بابت بابت صورت میگیرد.

این راپور اضافه مینماید که اگر قابله ها در جاهای مورد ضرورت وجود میداشت و اختلاطات و حالت های بسیار وخیم را به متخصصان مسلکی آن راجع میکردند، درینصورت در حدود ۹۰ فیصد مرگ و میر مادران را میتوان جلوگیری کرد.(وخت)