صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

والى نورستان: پوليس سرحدى در کامديش محاصره اند

والى نورستان: پوليس سرحدى در کامديش محاصره اند

جمال الدين بدر والى نورستان مى گويد که پوليس سرحدى در ولسوالى کامديش تحت محاصره قرار دارند وآنها نمى توانند؛ توسط ١٦٠ پوليس ٧٠ کيلو مرز را محافظت نمايد. جمال الدين بدر به تاريخ ١٦ سرطان،بعد از چاشت طى تماس تيليفونى از پارون به آژانس خبرى پژواک گفت که دسته ـ دسته مخالفين پاکستانى، از مناطق ارندو و اورسول چترال وارد نورستان و کامديش ميشوند. نامبرده، نيروهاى ناتو و وزارت دفاع را مورد انتقاد قرار داد که هر بار، بعد از عمليات، بدون درنظر داشت حقايق ساحوى و عدم توجه به مشوره هاى وى ، نيروهاى شان را از منطقه خارج ميکنند.

بدر گفت: اگر اردو و ايتلاف عمليات تصفيوى را انجام نه دهند ، من نميتوانم توسط ١٦٠ پوليس، ٧٠کيلو متر سرحد را کنترول کنم.
والى نورستان ميگويد که طى يکسال گذشته به کرات، از جنرال پترايس قوماندان عمومى نيروهاى ناتو در افغانستان و وزارت دفاع تقاضا نموده تا عمليات تصفيوى را در نورستان شرقى آغاز کنند.
بدر گفت: به شکايت کردن زياد، خجل ميشوم.

والى هشدار دادکه پوليس ولسوالى کامديش، از چهار طرف در محاصرۀ مخالفين قرار دارند. نامبرده افزود، تا زمانيکه وزارت دفاع ،نيروهايش را غرض محافظت سرحدات کامديش تعبيه نکند؛ پوليس نمى تواند منطقۀ ياد شده را محافظه کند.
نامبرده از وزارت دفاع خواست، تا درامتداد شاهراه کامديش و برگمتال پوسته هاى امنيتى اردوى ملى را افراز کنند. جمال الدين بدر در مورد جنگ گورديش گفت که درگيرى دو روزه در آن جا پايان يافته و اجساد مخالفين که در ميدان نبرد باقى مانده بودند به موسفيدان قومى سپرده شدند.


شايان ذکر است که هفته قبل، مخالفين مسلح، ولسوالى کامديش را مورد حمله گسترده قرار داد که با کشتن ٢٣ پوليس سرحدى و ٤٠ مخالفين انجاميد.
جنرال ظاهر عظيمى سخنگوى وزارت دفاع ملى طى يک کنفرانس خبرى گفت که جهت سرکوب کردن مخالفين در کامديش، سربازان را به آن جا ارسال نموده اند.