صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۵ دلو ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جامعه جهانی در ده سال در افغانستان 57 ملیارد دالر مصرف کرده است

جامعه جهانی در ده سال در افغانستان 57 ملیارد دالر مصرف کرده است

جامعه جهانی بشمول ایالات متحده امریکا در طول ده سال با افغانستان تعهد کمک بیش از 90 ملیارد دالر را کرده است،اما در طول این مدت صرف 57 ملیارد دالر را به مصرف رسانده است،این مطلب را عبدالهادی ارغندیوال وزیر اقتصاد در جلسه روز گذشته ولسی جرگه ابراز داشت. وی افزود، که از جمع پولهای تعهد شده جامعه جهانی صرف 69 ملیارد آن تعهد کتبی بوده که تا به حال 57 ملیارد آن از طرف جامعه جهانی به مصرف رسیده که 18،8 ملیارد آن از طریق حکومت افغانستان به مصرف رسیده است.

ارغندیوال می افزاید که تنها 33 در صد بودجه افغانستان از طریق عواید تامین شده ومتباقی بودجه مربوط می شود به کمک های جامعه جهانی و دونر ها.
وزیر اقتصاد تاکید می کند،که افغانستان در ده سال نتوانسته است که یک پالیسی درست اقتصادی را مطرح کند،تا بتواند رشد اقتصادی نموده به پای خودایستاد شود،چون کمک های جامعه جهانی برای رشد اقتصادی افغانستان نبود است.
از سوی دیگر حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه در جلسه ای عمومی ولسی جرگه گفت،که اقتصاد افغانستان یک اقتصاد پایدار نبوده،زیرا متکی به کمک های جامعه جهانی است وهر زمانیکه این کمک ها بند شود،اقتصاد افغانستان متضرر می شود.

وی رشد اقتصادی افغانستان را ده درصد گفته ،افزود که این رشد اقتصادی باعث شده که عاید سرانه از 170 دالر به 570 دالر برسد.
گفتنیست که باوجود به مصرف رساندن 57 ملیارد دالر جامعه جهانی در بخش های مختلف در افغانستان، هیچ تغییراتی در سطح زندگی مردم نیآمده است، فساد درارگانهای ملی وبین المللی،بیکاری وفقر به اوج خود رسیده است.
همچنان در کنفرانس بین المللی کابل ،جامعه جهانی تعهد کرد که منبعد 50 در صد کمک ها از طریق حکومت افغانستان به مصرف میرسد در حالیکه حال 20 درصد کمک های جامعه جهانی از طریق حکومت افغانستان به مصرف می رسد.