صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تحصیلات عالی افغانستان باید در سطح کشورهای منطقه و جهان رقابت کند

تحصیلات عالی افغانستان باید در سطح کشورهای منطقه و جهان رقابت کند

وزارت تحصیلات عالی افغانستان تلاش دارد تا در سیمینار دو روزه و ارزیابی خودی در مورد سهولت ها و کمبودی های شماری از پوهنتون های دولتی و خصوصی را برملا نموده روی تضمین کیفیت لایحه هم بحث و مذاکره نمودند.
محمد عثمان بابری معین وزارت تحصیلات عالی روز شنبه در حاشیه این نشست به خبر نگاران گفت: این وزارت به تضمین کیفیت پوهنتون ها دقت جدی دارد و از حدود دوسال بدینسو لایحه تضمین کیفیت نیز تحت کار بوده است.

به باور آقای بابری این سیمینار دو روزه افزون بر 12 پوهنتون دولتی از سراسر کشور، شماری از نماینده های پوهنتون های خصوصی که سهم گرفته بودند با ارایه کمبودی ها در آن موسسات تحصیلات عالی روی لایحه تضمین کیفیت نیز بحث هایی انجام دادند.

در لایحه تضمین کیفیت تمام بعد کارهای اکادمیک که وظیفه پوهنتون هاست از لحاظ کیفیت بر آن بحث خواهد شد و اساس این لایحه تمام پوهنتون های وزارت تحصیلات عالی کشور از نظر کیفیت تحت پوشش و نظارت این وزارت قرار خواهد گرفت.

معاون وز یر تحصیلات عالی همچنان گفت: بر اساس لایحه تضمین کیفیت، نه تنها پوهنتون ها، بلکه سایر موسسات نیمه تحصیلات عالی نیز ارتقا خواهند یافت.
آقای بابری می گوید، آن عده از موسسات تحصلات عالی که به اساس این لایحه عمل نه کنند اعتبار از آنها گرفته خواهد شد.

با آنکه وزارت تحصیلات عالی با کمبود منابع مالی و حمایت قوی ملی سیاسی مواجه است و اما معین این وزارت مطمئن است که این لایحه تا حدودی در پوهنتون های کشور تطبیق خواهد شد، در حالی که این وزارت تا هنوز با پیروی از قانون سال 1368 این وزارت کار می کند و به همین لحاظ به مشکلات بزرگی مواجه است.

مقامات این وزارت می گویند: 4 سال قبل مسوده قانون وزارت به شورای ملی فرستاده شده و تا هنوز تصویب نشده است در حال حاضر در افغانستان 26 پوهتتون دولتی و موسسات نیمه عالی به شمول یک پوهنتون و 40 موسسه تحصیلات عالی خصوصی فعالیت دارد که کیفیت آموزش در هر یک از آنها سوال بر انگیز است.