صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مساله انتخابات به محکمه استیناف راجع شد

مساله انتخابات به محکمه استیناف راجع شد

کمیته تعیین شده از سوی رییس جمهور کرزی برای بررسی طرح کمسیون مستقل انتخابات افغانستان برای حل معضل انتخابات ولسی جرگهء سال گذشته، به دنبال دو روز بحث های گسترده، فیصله کرد این موضوع به محکمهء استیناف فرستاده شود. این کمیته پس از آن از جانب آقای کرزی توظیف شد که کمسیون مستقل انتخابات افغانستان با فرستادن طرح شش ماده یی برای حل این معضل به ریاست جمهوری، گفت در صورتی با محکمهء اختصاصی همکاری خواهد کرد که فیصلهء آن با اسناد این کمسیون، مطابقت داشته باشد.

نصرالله ستانکزی رییس بورد عدلی و قضایی ریاست جمهوری و عضوی کمتیهء تعیین شده برای بررسی طرح کمسیون مستقل انتخابات افغانستان، پس از چاشت روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که بر مبنای فیصلهء آنان، کمسیون مستقل انتخابات نیز می تواند، اسناد خود را به محکمهء استیناف بفرستد.

به گفتهء آقای ستانکزی محکمهء استیناف موارد جرمی انتخابات ولسی جرگهء ماه سنبلهء سال گذشته را نیز بررسی خواهد کرد. رییس بورد عدلی و قضایی ریاست جمهوری همچنان گفت، در قرار قضایی محکمهء اختصاصی رسیده گی به شکایت های انتخاباتی آمده بود، آنعده از کارمندان کمسیون مستقل انتخابات که در تقلب های انتخاباتی دخیل هستند باید از سوی لوی سارنوالی مورد پیگرد قرارگیرند اما اکنون این مساله نیز به وسیلهء محکمهء استیناف به پیش برده خواهد شد.
در این نشست خبری وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری نیز اشتراک داشت و گفت آقای کرزی فیصلهء این کمیته را تایید کرده و به نهاد های مربوط حکم صادر کرده تا آنرا تطبیق کنند.

دیدگاه رییس جمهور این است که هم در این طرح به قانون اساسی افغانستان احترام گذاشته شود و هم منافع علیای مردم افغانستان درنظر گرفته شود. و هم به موقف تمام نهاد های افغانستان که در این مساله ذیدخل هستند احترام شود.
در این نشست خبری به سوالات ژورنالیستان در مورد فیصلهء کمتیهء کاری برای بررسی طرح کمسیون مستقل انتخابات، پاسخ داده نشد.

هرچند معضل انتخابات ولسی جرگهء سال گذشته به محکمهء استیناف راجع شده است، اما پیش از این اعضای ولسی جرگه با این مساله به شدت مخالفت خود را ابراز کرده اند.
از سوی دیگر تا اکنون روشن نیست که کمسیون مستقل انتخابات افغانستان که محکمهء اختصاصی را غیرقانونی خوانده بود با محکمهء استیناف همکاری خواهد کرد، یا نه!.