صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اعلام آمادگی برای زمستان آينده

اعلام آمادگی برای  زمستان آينده

کميته حالات اضطرار ميگويد که زمستان سال جارى در مقايسه به سال هاى گذشته، خيلى سرد خواهد بود؛ اما آنها براى آن آماده گى دارند. سه عضو کميته حالات اضطرار هر يک محمد آصف رحيمى وزير زراعت و مالدارى، جارالله منصورى وزير احيا و انکشاف دهات و محمد دايم کاکړ رئيس اداره مبارزه با حوادث به نشست عمومى ولسى جرگه فرا خوانده شده بودند تا در مورد آماده گى هاى شان در هنگام حوادث طبيعى در زمستان آينده به اعضاى جرگه معلومات دهند.
محمد آصف رحيمى وزير زراعت و مالدارى گفت که زمستان سال جارى در مقايسه به سال هاى گذشته خيلى سرد خواهد بود؛ اما آنها براى آن آمادگى دارند.

وى ميگويد که باوجود اينکه، طى سال جارى، ميزان حاصلات زراعتى در کشور نسبت به سال هاى گذشته پائين بود؛ اما آنها يک اندازه گندم را از هندوستان و همچنان يک اندازه برنج را از قزاقستان خريدارى کرده اند که به گفتۀ وى، در آينده نزديک به کشور انتقال داده خواهد شد. وى افزود که برعلاوه مواد ياد شده خوراکى، مواد ديگر ضرورى نيز در ذخاير وجود دارد که در هنگام حوادث طبيعى در زمستان براى مستحقين توزيع خواهد شد.

رحيمى افزود: وزارت ما در هنگام حوادث اقدامات جدى خواهد کرد. همچنان جارالله منصورى وزير احيا و انکشاف دهات گفت که زمستان آينده در سردى بى سابقه خواهد بود. وى گفت که به تمام رياست هاى وزارت انکشاف دهات گفته شده است که نيازمندى هاى مردم را در موسم زمستان مشخص سازند تا با آنها مساعدت هاى لازمى صورت گيرد.

وى افزود: ما آماده گى کامل براى هرنوع حوادث طبيعى در زمستان داريم . محمد دايم کاکر رئيس اداره مبارزه با حوادث گفت که اداره آنها نيز آماده هر نوع مساعدت در هنگام وقوع حوادث طبيعى ميباشد. وى ميگويد که اين اداره ٥٤ هزار ُتن گندم، جهت مساعدت در ولايات مختلف کشور دارد ، صد هزار ُتن ديگر را از هندوستان و ٥٤ هزار ُتن ديگر را از قزاقستان وارد خواهند کرد.

به گفتۀ وى، روسيه وعده سپرده است که به ارزش دو ميليون دالر آرد را در موسم زمستان به افغانستان مساعدت خواهد کرد. کاکر ميگويد که نيروهاى خارجى نيز وعده سپرده اند که در هنگام حوادث، مساعدت هليکوپتر را با آنها خواهند نمود.
خالد پشتون معاون اول ولسى جرگه، رياست نشست روز گذشته را به عهده داشته گفت که اعضاى کميته حالات اضطرار در نزديکى زمستان ،يکبار ديگر به جرگه دعوت خواهند شود و از نزد شان در مورد آماده گى ها پرسيده خواهند شد.