صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۶ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آغاز فعاليت شرکت هوايى ترکیه درافغانستان

آغاز فعاليت شرکت هوايى ترکیه درافغانستان

شرکت خطوط هوايى ترکيه (Turkish Airline)، براى اولين بار پرواز هاى طيارات مسافربرى خود را از ترکيه به کابل آغازکرد. محمدالله بتاش معين وزارت ترانسپورت و هوانوردى ملکى، در محفل افتتاح پروازهاى اين شرکت گفت که آغاز فعاليت اين شرکت، اعتبار افغانستان را درعرصۀ هوانوردى، در جهان بيشتر خواهدساخت. موصوف علاوه کرد: ترکيه عضو اتحاديۀ اروپا نبوده، اما هوانوردى ترکيه، عضو هوانوردى اروپااست و به همين دليل با آغاز اين پرواز ها، افغانستان اعتبار بين المللى بيشترکسب خواهدکرد.

بتاش افزود که جانب ترکيه، مطابق توافقنامه اى که باوزارت ترانسپورت و هوانوردى افغانستان به امضا رسانيده است، نه تنهادرعرصۀ تردد مسافربرى فعاليت خواهدکرد، بلکه آن کشور تعهدسپرده است که کدرهاى افغان را در عرصه هاى ترافيک فضايى، عمليات هوانوردى، و مصئونيت پرواز نيز آموزش بدهد. بتاش علاوه نمودکه براى شرکت ترکيش ايرلاين در هفته، اجازۀ سه پرواز از ترکيه به کابل و برعکس آن، روزهاى شنبه، يکشنبه و پنجشنبه دادشده است.
وى افزودکه آغاز پروازهاى شرکت هوايى ترکيش ايرلاين؛ صحفۀ جديدى را درتاريخ دوستى افغانستان و ترکيه به وجود آورده است و افتتاح پروازهاى شرکت يادشده، آغازخوبى براى تحکيم روابط ميان افغانستان و ترکيه ميباشد.
موصوف افزود که ترکيه نه تنهادر بخش هوانوردى، بلکه در عرصۀ ثبات سياسى و اقتصاد در افغانستان، از سالها بدين سو حضور فعال داشته است.

باسط اوزترک سفير ترکيه مقيم افغانستان گفت که آغاز پروازهاى ترکيش ايرلاين، يک امرتصادفى نبوده بلکه در آستانۀ پروسه انتقال قدرت از نيروهاى خارجى به افغانها صورت ميگيرد.
وى خاطرنشان نمود که افغانستان با آغاز پروسۀ انتقال مسووليت هاى امنيتى به نيروهاى افغان، ميخواهد در برابر جامعۀ جهانى، مستقل بودن اقتصاد خود را تبارز دهد. سفيرترکيه، آغازپروازهاى ترکيش ايرلاين را در اقتصاد افغانستان مهم خوانده افزود: آغازپروازهاى اين شرکت، براى رشداقتصاد و تجارت افغانستان، موثربوده و اين نشان ميدهدکه ترکيه در کنار مردم افغانستان ايستاده است. وى علاوه کردکه آغاز پروازهاى اين شرکت، وسيله يى است که افغانستان را با تمام کشورهاى جهان ارتباط ميدهد.

همچنان سفير ترکيه گفت که فعاليت شرکت ترکيش ايرلاين به افغانستان، به منظور رقابت غيرعادلانه و آسيب رساندن به شرکت هاى خصوصى افغانستان نبوده، بلکه همکارى ترکيه کمافى السابق بااين شرکت ها ادامه خواهدداشت.
در همين حال وزارت ترانسپورت ميگويدکه پيش از اين نيز از طريق شرکت هوايى آريانا، پروازهايى به انقره و استانبول صورت ميگرفت.
گفتنى است که درحال حاضر، سه شرکت داخلى خصوصى (پامير، صافى وکام اير) و يک شرکت دولتى (دآريانا افغان هوايى شرکت) باهفت شرکت خارجى در افغانستان فعاليت دارد.