صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کلینک سیار ام تی ان از منطقه تهیه مسکن در شهر کابل بازدید نمود

کلینک سیار ام تی ان از منطقه  تهیه مسکن در شهر کابل بازدید نمود

کلینک سیار ام تی ان در این هفته از منطقه بلاک های تهیه مسکن در شهر کابل بازدید نموده و بیش از 500 مریض را به طور رایگان معالجه نمود. علاوه براین، داکتران کلینک صحی ام تی ان مردم مناطق ذکر شده را در مورد امراض موسمی و حفظ الصحه معلومات دادند.

باشندگان بلاک های تهیه مسکن ضمن قدر دانی ازین اقدام اجتماعی شرکت مخابراتی ام تی ان، تقدیر نامه ای را برای تیم بنیاد خیریه ام تی ان اهدا نمودند. مدیر عمومی بخش خدمات مشترکین ام تی ان اقای کوثر نجمی در این مورد چنین گفت: " تیم کلینک سیار ام تی ان به طور منظم به مناطق مختلف افغانستان میرود و برای مردم دارو درمان و همچنان مشوره های صحی رایگان فراهم می سازد."

کلینیک سیار ام تی ان یکی از پروژه های صحی بنیاد خیریه ام تی ان می باشد، بنیاد خیریه ام تی ان به منظور کمک و مساعدت با جامعه افغانی در عرصه های مختلف اجتماعی فعالیت می کند.(افغانستان)