صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزیر امورداخله از مرکزتربیوی پولیس دیدن کرد

وزیر امورداخله از مرکزتربیوی پولیس دیدن کرد

ستر پاسوال بسم الله محمدی وزیرامورداخله روز گذشته از مرکزتربیوی پولیس ملی ولایت میدان وردک بازدید نموده ضمن بررسی وضع امنیتی آن ولایت قوماندان جدید مرکز تربیوی متذکره را معرفی نمودند.
درین دیدار سترپاسوال بسم الله محمدی وزیرامورداخله را سفیرکبیرکشور فرانسه ، معاون سفارت جمهوری چک ، معاون برنامه تعلیمی ناتو، پاسوال غلام مجتبی پتنگ قوماندان عمومی تعلیم وتربیه ، پاسوال گل نبی احمدزی قوماندان زون ساحوی سپین غر پکتیا وتعداد از افسران بلند رتبه وزارت امورداخله همراهی می نمود .

وزیرامورداخله ضمن بررسی وضع امنیتی ولایت میدان وردک دراجتماع منسوبین مرکزتربیوی پولیس ملی ولایت میدان وردک صحبت نموده گفت: بخاطر پاک سازی ولایت میدان وردک ازنفوذ دشمن عملیات تصفیوی ازسوی نیروی های امنیتی کشور براه انداخته شده که در راستای بهبود امنیت و نظم عامه نتایج مطلوب را درقبال داشته است.

وزیرامورداخله افزود ، عملیات تصفیوی ما درولسوالی چک ادامه داشته ، عملیات ما تا تصفیه تمام ولسوالی ها وساحات مربوط ولایت میدان وردک ادامه خواهد داشت و دشمن تاب مقاومت را در برابرنیروهای ما از دست داده است.

همچنان وزیرامورداخله در رابطه به ارزش واهمیت تعلیم وتربیه خطاب به منسوبین آن مرکز گفتند: تعلیم وتربیه تهداب و اساس جوامع بشری را تشکیل میدهد. ملت ها و جوامع که به روند تعلیم و تربیه توجه نموده وارج گذاشته اند در قطار ملت های سربلند و مترقی به حساب می آیند . بناء وزارت امور داخله تعلیم و تربیه را در اولویت های کاری خویش قرار داده است . ما بخاطر بلند بردن ظرفیت های مسلکی و سطح آموزش منسوبین پولیس ملی تدابیر خاصی را روی دست گرفته ایم که ایجاد وفعالیت این مرکز منحیث بزرگترین مرکز تعلیمی پولیس ملی در کشور مصداق گفتار ما است .

بعداقوماندان جدید مرکز تربیوی پولیس ملی ولایت میدان وردک توسط وزیرامورداخله به پرسونل آن مرکزکه یکی از مراکز اساسی تعلیمی پولیس ملی میباشد معرفی گردید .
وزیرامورداخله از قوماندان جدید مرکز تربیوی متذکره خواست تا در جهت تعلیم وتربیه بهتر فرزندان کشور که داوطلبانه حاضر به خدمت در صفوف پولیس ملی میشوند از هیچ نوع سعی وتلاش دریغ ننماید.(افغانستان)