صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

خشونت علیه زنان شدت یافته است

خشونت علیه زنان شدت یافته است

کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، از افزايش لت و کوب زنان ابراز نگرانى کرده، ميگويد که زنان توسط شوهران شان به شکل فجيع لت و کوب ميشوند. آنان عوامل عمدۀ لت و کوب را رسم و رواج هاى نادرست و فقر وبيسوادى و راه بيرون رفت آنرا، آگاهى دادن به خانواده ها عنوان مي کنند. لطيفه سلطانى مسوول انسجام بخش حمايت و انکشاف حقوق زن در کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان ميگويد که در سه ماه اول سال جارى، ١٠٢٦ مورد خشونت عليه زنان به سطح کشور ثبت کميسيون شده که ٣٤٦ مورد آن لت و کوب بوده است.وی به خبرنگاران گفته است که ٢٧٦٥ مورد خشونت در سال گذشته ثبت گرديده بود، که درسه ماه اول آن تنها ١٣٤ مورد لت و کوب به ثبت رسیده بود.

اما خانم سلطانى افزود که موارد لت و کوب، بيشتر از ارقامى است که در کميسيون مستقل حقوق بشر ثبت شده است؛ زيرا تعداد زيادى از زنان به کميسيون مراجعه نمى کنند و يا کميسيون نمى تواند به ساحات دوردست نظر به مشکلاتى دسترسى پيدا نمايد. مسوول انسجام بخش حمايت و انکشاف حقوق زن در کميسيون مستقل حقوق بشر علاوه کرد که زنان مورد لت و کوب گوناگون و فجيع مانند فير با مرمى، زدن با چاقو، سيخ، چوب، سيم، مسموميت، خفه نمودن، تيله کردن، کندن مو، سيلى و مشت و لگد زدن، قرار ميگيرند.

به گفتۀ وى، در سه ماه اول امسال چهار مرد بر زنان خود با مرمى فير کرده و ١٦ مرد ديگر زنان شانرا با کارد و چاقو مجروح نموده اند. وى اظهار داشت که کميسيون حقوق بشر، صرف نظارت مى کند و صلاحيت تطبيق قانون بر متخلفين، وظيفۀ مراجع مربوطه از جمله وزارت هاى زنان، صحت عامه و حج و اوقاف است؛ اما در مورد قضاياى خشونت زنان، طورى که لازم است، از جانب مراجع مربوطه رسيدگى صورت نمى گيرد.
خانم سلطانى رواج هاى نادرست، بيسوادى، فقر، عدم رسيدگى به قضاياى زنان از سوى نهادهاى عدلى و قضايى را از عوامل افزايش لت و کوب دانسته علاوه کرد که بايد آگاهى به مردم و قشر ذکور داده شود که زنان چه حق و حقوقى دارند و لت و کوب بر صحت آنها چه عواقب خطرناکى در قبال دارد.

وى افزود: تا زمانى كه قانون تطبيق نشود، نميتوان به اين معضله نقطۀ پايان گذاشت. برخى زنان به علت لت و کوب، دندان خود را نيز از دست ميدهند. يک خانم ٢٢ ساله محصل دانشکده طب کابل که نخواست اسمش ذکر شود، گفت: هر چيزى که در دست شوهرم بيايد، به سويم وار مي کند، تا حدى که يک دندانم شکسته و دندان ساختگى درست کرده ام. وى درحاليکه علايم کبودى در روى و پشتش هويدا بود، ادعا کرد که شوهرش اورا با مشت و لگد، با نوک بوت، گيلاس، چاينک و هر نوع اشيايى که به دستش بيايد، لت و کوب ميکند و چند بار او را خفه نيز نموده است.

اين محصل که دو سال از عروسى اش ميگذرد و هنوز طفل ندارد، گفت: فاميل ما بر فاميل شوهر، شرط گذاشته بود که بايد تحصيلات خود را ختم نمايم و در آينده مانع داکترى من هم نشوند. وى علاوه ميکند: برخى اوقات بخاطرى که اجازۀ رفتن مهمانى به خانۀ پدر را گرفته از سوى شوهر لت و کوب شده است؛ اما بيشترين لت و کوبى که شده، علت آن، پافشارى بر تحصيلش بوده است. اين خانم گريه کنان گفت: تاحال چند بار خشويم هم مرا لت کرده و ميگويد که پوهنتون جاى خوب نيس، زن را به درس خواندن چه، ما نمى خواهيم که عروس ما درس بخوانه.

وى افزود که شوهرش نيز ميگويد که نمى خواهد خانمش با پسران در پوهنتون درس بخواند و بر او بدگمان است. اين زن که به محکمۀ فاميلى وزارت زنان مراجعه کرده بود، اظهار داشت: يا برايم خانۀ جدا باشد و يا اجازه ادامۀ تحصيل داده شود؛ چرا که ميخواهم داکتر شوم، در غير آن طلاق را ترجيح ميدهم. اما فوزيه امينى رئيس بخش حقوقى وزارت زنان گفت که شوهر اين زن را قاضى خواسته بود و آنها ميخواهند که اين مشکل از راه مسالمت آميز حل شود و منجر به طلاق نگردد.

به گفتۀ وى قاضى، شوهر را محکوم ميکرد که چرا در نخست شرط تحصيل خانم را پذيرفته که حالا انکار ميکند و اگر ميخواست با يک زن کم سواد و يا بى سواد ازدواج ميکرد؛ اما شوهر در مقابل سخنان قاضى ساکت بود. لت وکوب، باعث سقط طفل در بطن نيز ميگردد. زن ديگرى که با رنگ پريده و متاثر، وارد دفتر حقوقى وزارت زنان شد و خود را شهلا معرفى کرد، گفت ١٧ سال از ازدواجش ميگذرد؛ از آغاز ازدواج تا کنون از اثر لت و کوب شوهرش، دوطفل در بطنش ضايع شده است. شهلاى ٣٨ ساله که مادر سه فرزند است، افزود: بار اول طفل سه ماهه در بطن داشتم، روزى در قسمت آب دادن گلدان ها تغافل نمودم که شوهرم با بوت هاى نوک تيز زير مشت و لگد قرارم داد تا اينکه از هوش رفتم، وقتى که به هوش آمدم، متوجه شدم که همه وجودم غرق در خون است و طفلم ضايع شده است.

اين مادر علاوه کرد که بار ديگر، طفل شش ماهه در بطن داشتم، براى عروسى خواهر خود از شوهرم خواستم که يک جوره لباس بخرد؛ اما شوهرم بدون مقدمه با سگرت دانى بر کمر و شکمم کوبيد، در همان شب به شفاخانه منتقل شدم؛ اما طفل در بطن؛ ضايع گرديد. به گفته وى، شوهرش بارها به فاميل خُسر عهد و پيمان نموده و خط داده که ديگر از لت و کوب خانمش دست مى کشد؛ اما اصلاح نشده است. شهلا که به بخش حقوقى وزارت امور زنان نيز مراجعه کرده بود، ميخواست که شوهرش را نصحيت کنند تا تضمين بدهد و از لت و کوب باز گردد.

رئيس بخش حقوقى وزارت زنان گفت که آنها کوشش ميکنند اين قضيه را به تفاهم زن و شوهر حل نمايند تا شيرازۀ اين خانواده از هم نپاشد. برخى از زنان تا سرحدى مورد لت و کوب قرارميگيرند که حتى باعث از دست دادن چشم شان ميگردد.
رئيس بخش حقوقى وزارت زنان گفت که شديدترين مورد خشونت عليه زن که نزد آنها درج شده است، قضيۀ يک خانم ٢٢ ساله از ولايت نيمروز است. وى مى افزايد که اين خانم چهارسال قبل، ازدواج نموده و داراى دو دختر دو و سه ساله است.

فوزيه امينى علاوه ميکند که چهار ماه قبل شوهر، با چوب بر فرق خانمش زده و دو جاى سرش را پاره کرده، که وى از شدت ضايعات خون، بيهوش گرديده است. وى به نقل از اين خانم گفت که شوهر به اين هم اکتفا نکرده و چاقو را گرفته، چشم زن و بعد توسط همان چاقو ناخن هايش را بيرون آورده است. رئيس بخش حقوقى وزارت زنان ميگويد: مرد به خواب مى رود زن خون آلود و نيمه جان، از خانه فرار مى کند و به کمک پوليس، به شفاخانه و بالاخره به وزارت زنان انتقال مى شود.

امينى علاوه کرد که اين خانم به کمک موسسات خارجى به خارج از کشور، تداوى ميشود؛ اما هنوزهم از نداشتن چشم رنج ميبرد. وى گفت که آنها خواستار پيگرد قانونى شوهر شدند؛ اما شوهر فرار کرده بود. اکنون زن با اولادهايش در خانۀ امن در کابل به سر ميبرد. داکتران ميگويند که خشونت و لت و کوب زنان حامله، عواقب ناگوار را به دنبال دارد.

پروفيسور محمد معروف سامع داکتر نسايى- ولادى شفاخانۀ ملالى زيژنتون مى گويد : زن باردارى که مورد خشونت و لت و کوب قرار مى ‌گيرد، اين خشونت بهجنين نيز تاثير ميگذارد و سبب ضعف رشد و گاهى همباعث سوء شکل جنين مى ‌شود و در بعضى موارد باعث سقط جنين مى گردد. وى گفت که لت و کوب سبب ميشود تا زن محيط امن، آرامش روح و روانخود را از دست بدهد؛ در نتيجه به بى خوابى، بى اشتهايى،کمزورى، ‌کم خونى و ناتوانى مواجه گردد.

داکتر سامع علاوه کرد که عمل لت و کوب درپهلوى اينکه سبب عقبمانى در رشد جسمى و فکرى کودک ميشود، باعث بروز مشکلات درهنگام وضع حمل خانم ها نيز مى گردد. پروفيسور سامع مى افزايد: اگر کوچکترين ضربه و آسيب به شکم و يا نواحى کمر زن حامله برسد، جوره يا پلاسنتا از طفل جدا شده و در اين حالت دوران عادى خون، براى طفل قطع مى گردد و بالاى رحم فشار آمده، مايعات داخل رحم ضايع گرديده و فضاى زندگى طفل در داخل رحم براى نوزاد، ناسالم گرديده سبب ضايع شدن و يا تولد قبل از وقت ميشود.

به گفتۀ وى، اگر نوزاد با وصف چنين مشکلات، به دنيا آيد از اولين لحظات حيات، با پرابلم مواجه است. موصوف خاطرنشان کرد: در صورتى که مادر تحت فشارهاى روحى و روانى باشد، نمى ‌تواند با اعصابراحت،‌ مهر و محبت لازمه را براى کودک اعطا نمايد؛در نتيجه کودک از عواطف مادرى، قسماً محروم مى‌ گردد و در آينده گوشه نشين، اعصاب خراب و عُقده يى به بار مى آيد. علما نيز مخالف خشونت عليه زنان اند و ميگويند که اسلام دين اخلاق و دينى انسان سازاست كه ميتوان از تعاليم آن براى رفع خشونت عليه زنان، استفاده كرد.

مولوى عطاءالله لودين معاون شوراى عالى صلح، لت و کوب زنان را مردود دانسته و گفت که لت و کوب زنان، از جهالت و بى خبرى و بى آگاهى از دين اسلام نشئت ميکند، اگر شوهران از حقوق زنان آگاهى داشته باشند، هيچگاه حق آنان را پايمال نمى کنند. اين عالم دين، ضعف اقتصاد و بى سوادى را از عوامل ديگر خشونت و لت و کوب عنوان کرده، گفت: نقش علما در اين مورد ارزنده و موثر است، لازم است که ملا امامان در خطابه هاى شان در مساجد، در مورد حقوق زن از نگاه اسلام صحبت کنند، مردان را از لت و کوب باز دارند و نکات منفى را که بر خانواده و اطفال به وجود مى آورد، بيان کنند.

مولوى لودين با ذکر اينکه وقتى صحت يک زن خوب نباشد و روح و روانش سالم نباشد، چطور ميتواند اطفال صحتمند به دنيا بياورد و آنرا تربيه کند، گفت: اسلام امر کرده که حتى حيوان را آزار ندهيد، چه رسد به زن که يک مادر است و مسووليت تربيۀ اطفال را دارد. وى علاوه کرد که اگر مسلمانان احکام دين اسلام را که بهترين اديان و دين عطوفت و محبت است بر خود تطبيق کنند، بهتر از قوانين حقوق بشر است.

گفتنى است که کميشنرى بخش حمايت انکشاف حقوق زن در کميسيون مستقل حقوق بشر، چندى قبل از افزايش فرار دختران نيز خبر داده، گفته بود که در سال گذشته ٢٩٢ قضيۀ فرار از منزل به سطح کشور درج شده بود.
اما در سه ماه اول سال جارى، ٥٦ قضيۀ فرار از منزل به سطح کشور درج شده است که به تناسب مدت مشابه سال گذشته، ١٠ درصد افزايش را نشان ميدهد.
نامزدی های اجباری، مشکلات اقتصادی و فرهنگ های ناپسند جامعه، عدم آگاهی از تعليمات شرعی، مداخلات خانواده ها و انتخاب همسر برای دختران از سوی خانواده ها، از عوامل فرار از منزل خوانده شده است.