صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دوصد طفل در معدن ذغال سنگ بامیان کار می کنند

دوصد طفل در معدن ذغال سنگ بامیان کار می کنند

ميشود، اما ديگران به شکل غير فنى و اکثراً توسط اطفال استخراج ميگردد. اطفال داخل صوف هايى که از ١٠ تا ١٢٠ متر طول دارند، رفته و ذغال را از دل کوه بيرون مى آورند.
اين اطفال از ١٠ الى ١٦ سال داشته و زمانى که از داخل صوف بيرون ميشوند، چهرۀ شان سياه و چرکين جلوه ميکند.

حبيب الله ١٥ ساله باشنده قريۀ کليچ ولسوالى کهمرد که با همچو سر و صورتى از داخل صوف بيرون شده بود، به آژانس خبرى پژواک گفت: مه از شش صبح تا شش شام ذغال ميکشم،سه سال اس که با پدرم کار ميکنم و شغل ما همين اس...
او ميگويد که در اوايل يک تا دو سير ذغال را بيرون ميکرد و برايش گران ان 1390 تمام ميشد؛ اما به تدريج عادت کرده و حالا تا شش سير ذغال را از دل کوه بيرون مى آورد. اين طفل علاوه کردکه وضعيت اقتصادى شان ضعيف است و پدرش پافشارى ميکند که بايد با او در معدن کار کند، در حالى که وى ميخواهد مانند ساير اطفال مکتب بخواند و در آينده يک شخص فهميده و دانشمند به بار آيد.

مطابق کنوانسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، اطفال از هرگونه تعرض و کارهاىشاقه مصوون بوده و حق تعليم و زنده گى مرفه را دارند. حبيب الله مى افزايد که روزانه ٢٥٠ افغانى و پدرش ٤٥٠ افغانى بدست مى آورد و از اين طريق تکفل فاميل ده نفرى خود را مينمايند. در اين معدن به شمول اطفال ،بيش از يکهزار کارگر کار مينمايند و دشوار ترين کار ، بيرون کردن ذغال از داخل صوف است که بيشتر اطفال به اين کار گماشته شده اند. وقتى که ذغال از صوف به بيرون انتقال ميگردد؛ ساير کارگران آنرا به موتر انتقال ميدهند.

عبدالجلیل ١٢ ساله طفل ديگرى است که سرنوشتش شبيه حبيب الله است. اين طفل ميگويد که پدرش وی را با خود به معدن می آورد، اگر چه این کار برایش سخت تمام ميشود، اما حرف پدرش را گوش میدهد ودر معدن کار میکند.
عبدالجليل که دو سال است در معدن کار ميکند مى افزايد که نمى خواهد ديگر به اين کار شاقه ادامه بدهد. اما ناگزير است که فرمانبردار پدر باشد و براى فاميل يک مشت پول بدست بياورد. پدر این طفل ميگويد که بخاطر سپری کردن روزگار، مجبور است طفل خود را باخود بیاورد تا مزد زیاد تری گیرش آمده ،صرفه روزگار نمایند.

وی علاوه ميکند که فاميل ١١ نفرى دارد ؛ فقط خودش وهمين پسرش نان آور خانه هستند. اما عبدالاحد فرزام رئيس دفتر ساحوی کميسیون مستقل حقوق بشر بامیان با ذکر اينکهطبق سروى آنها٢٠٠ طفل در معدن اشپشته( کليچ) مصروف کار شاقه اند؛ ميگويد که کار شاقه بر اطفال جواز ندارد. وی گفت با اینکه بصورت کامل استخراج بصورت غیر حرفه ای صورت میگیرد کار اطفال باعث مشکلات صحی آنان نيز میگردد.

رئيس دفتر ساحوی کميسیون مستقل حقوق بشر بامیان علاوه ميکند که گرد و خاک و گازات ذغال ، باعث امراض طُرق تنفسى و مرض جگر ميشود. به گفتۀ وى، از اينکه اطفال دايم کار نمى کنند و رد و بدل ميشوند ،مشخص نمى شود که وضعيت صحى شان خراب شود و آنان به شفاخانه انتقال گردند و ارقام مريضان مشخص شود. فرزام افزود که نتیجۀ این سروی را با ریاست کار امور اجتماعی و مسوولین ولسوالی کهمرد شریک ساخته، اما تا هنوز هیچ اقدامی در مورد جلوگیری از کار اطفال صورت نگرفته است.

عبدالخالق ذلیق ولسوال کهمرد ميگويد که کميسیون مستقل حقوق بشر، این ارزیابی را انجام داده وآنان نیز مطلع هستند. اما نیروهای امنیتی قادر به جلوگیری اطفال، از این کار شده نمیتواند. او گفت که پولیس کهمرد اگر اقدام به جلوگیری اطفال از کار نمایند با مردم ،طرف واقع خواهند شد واز طرفى هم مردم از لحاظ حقوقی نمیدانند که کار شاقه بر اطفال مجاز نیست واین موضوع برای پو لیس مشکل ساز میشود . موصوف میگوید: پیشنهاد ما اینست که برای جلوگیری از کاراطفال در معدن ذغال سنگ، تیم های تبلیغاتی در ساحه آمده ومردم را از حقوق اطفال آگاهی دهند .

ولسوال کهمرد خاطر نشان کرد که این موضوع ،نیاز به نیروی کافی وپلان کاری منظم دارد که باید از طرف وزارت معدن، برنامه ریزی گردد. اما جواد عمر سخنگوی وزارت معدن ميگويد که وزارت پلان دارد که لوای هفت هزار نفری را برای کنترول معادن به سطح کشور ایجاد نماید. به گفتۀ وى، ١٥٠٠ تن از این نیرو ها به معدن مس عینک لوگر اختصاص داده شده وبه علتى که معدن ذغال سنگ اشپشته باميان در ذوب مس عینک به مصرف میرسد ؛زیر نظر این نیرو ها کنترول خواهد شد .

سخنگوی وزارت معدن به پژواک گفت: زمانیکه مستقیماً این معدن، تحت کنترول ونظارت قرار بگیرد؛ تمام مشکلات به شمول کار بر اطفال حل خواهد شد . در بامیان دومعدن ذغال سنگ در ولسوالی های کهمرد وسیغان وجود دارد که نظر به گفتۀ کميسیون حقوق بشر، معدن ذغال کهمرد، بصورت غیر فنی استخراج میگردد که اطفال کارگر در این معدن شدیدا آسیب پذیرشده اند.


آنها مى افزايند که اطفال بهکارهای شاقه ديگراز قبيل زراعت ، چوپانی ،جمع آورى هيزمو قالین بافی نيز مجبور ساخته ميشوند ؛ در حالى که هرگونه کارشاقه نقض صریح از حقوق اطفال است. به گفتۀ آنان،اگر چه تا حال کدام سروى مشخص در مورد اطفالى که مصروفکار هاى شاقه اند، در دسترس ندارند؛ اما نظر به معلوماتى که به دست آوردهاند، هزاران طفل در مناطق مرکزى کشور به شمول باميان کارهاى شاقه مينمايند