صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

صندوق جمعیت ملل متحد: افزايش نفوس درافغانستان نگران کننده است

صندوق جمعیت ملل متحد:  افزايش نفوس درافغانستان نگران کننده است

نمايندۀ صندوق جمعيت ملل متحد درافغانستان مى گويد که با در نظر داشت رشد اقتصادى افغانستان، افزايش نفوس در اين کشور نگران کننده است وبايد در اين راستا تدابير لازم اتخاد شود. هرى هوکمن نمايندۀ صندوق جمعيت ملل متحد در افغانستان که به مناسبت روز جهانى نفوس روز گذشته در نشست خبرى مشترک با معينان عرضه خدمات صحى وزارت صحت عامه و جوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ در کابل صحبت مى کرد ، گفت که افزايش نفوس درسطح جهان به يک چالش مبدل شده ؛اما درکشورهاى روبه انکشاف افزايش نفوس سبب ايجاد مشکلات بيشترشده مى تواند .

به اساس معلومات منبع،تا اواخر سال روان ميلادى، نفوس جهان به هفت ميليارد تن و تا سال ٢٠٥٠ به ٩،٧ميليارد تن خواهد رسيد؛ زيرا همه ساله حدود ٧٨ ميليون تن به نفوس جهان افزوده مى شود. موصوف گفت که با افزايش نفوس دردنيا به خصوص درکشورهاى چون افغانستان بايد تصاميم قبل از وقت براى افزايش توليدات غذايى ، دسترسى مردم به خدمات صحى ، تعليم وتربيه وغيره روى دست گرفته شود .

نگرانى در مورد مشکلات ناشى از افزايش نفوس درحالى است که به اساس معلومات مسوولين حکومتىدر حال حاضر ، ٣١ درصد نفوس کشور از عدم مصوونیت غذایی رنج می برند و ٣٠ درصد نفوس دیگر کشور، زیر خط فقر به سر می برند
هوکمن ، بدون ارايه جزئيات بيشتر گفت که صندوق يادشده؛ براى جلوگيرى از مشکلات ناشى از افزايش نفوس ، طى چهارماه آينده يک کمپاين را درتمام کشورهاى عضو اين سازمان آغازمى کند .
وى مى گويد که تامين حقوق خانم ها ودختران جوان ،عرضه خدمات بارورى ،عرضه خدمات براى کهنسالان و رفع مشکلات شهرنشينان از بخش هاى کليدى اين کمپاين خواهد بود.

منبع گفت که بايد تمام کشورهاى عضو به خصوص افغانستان دراين قسمت توجه جدى داشته وبرنامه هاى عملى را روى دست گيرند. وى گفت که در حال حاضر، رقم دقيق نفوس درافغانستان وجود ندارد؛ اما نفوس افغانستان ٣١ ميليون تن تخمين مى شود. تيمورشاه اسحق زى معين امور جوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ نيز درنشست يادشده گفت که افزايش نفوس براى حکومت افغانستان به يک چالش مبدل شده و نگران کننده مى باشد.

به گفتۀ وىدر صورتى که درقسمت تعليم وکاريابى براى جوانان توجه صورت نگيرد ؛ يک کتله زياد جوانان به مشکل بيکارى ، عدم دسترسى به تحصيلات عالى مواجه خواهند شد وبايد جهت رفع اين مشکل به سطح ملى کارشود . موصوف گفت که معينيت امورجوانان به همين منظور،سال گذشته کارتهيه پاليسى ملى جوانان را آغاز کرده به زودى تکميل خواهد شد . داکترنادره حيات برهانى معين عرضه خدمات صحى وزارت صحت عامه گفت که به اساس پيش بينى ملل متحد؛ نفوس افغانستان تاسال ٢٠٢٥ ميلادى به ٤٧ميليون تن وتاسال ٢٠٥٠ ميلادى به ٧٦ ميليون تن خواهد رسيد.

وى مى گويد که اين افزايش، سبب ايجاد مشکلات چون آلودگى محيط زيست ، مشکلات اقتصادى ،عدم دسترسى به تعليم وتربيه وغيره خواهد شد. نادره گفت که وزارت صحت عامه، برنامه هاى خدمات صحى براى زنان حامله وروش هاى تنظيم خانواده جهت ايجاد فاصله بين ولادت ها را افزايش خواهد داد . منبع خاطر نشان کرد که درحال حاضر ٢٤ درصد خانم ها در افغانستان ، از روش هاى تنظيم خانواده استفاده مى کنند.
به گفتۀ وى ،ايجاد فاصله بين ولادت ها درکاهش مرگ ومير مادران نيز نقش عمده دارد.

قرار معلومات وزارت صحت عامه در حال حاضر در افغانستان روزانه در هرنيم ساعت يک مادردرزمان ولادت جان خود را از دست ميدهد . موصوف در اشاره به اينکه برنامۀ روش هاى تنظيم خانواده به رضايت خانم و شوهر عملى مى گردد؛ افزود : اگر درزمينه رشد نفوس کارى راانجام ندهيم وهمين رقم ميزان بارورى که درحال حاضر ٦،٣درصد است ، تاسال ٢٠٥٠ ميلادى ادامه داشته باشد، نفوس کشور از مرز ٨٦ ميليون تن نيز بلند خواهد رفت .
اما اداره احصاييه مرکزى کشور تخمين هاى يادشده صحت عامه وملل متحد را نادرست مى داند.

عبدالرحمان غفورى رئيس احصاييه مرکزى به آژانس خبرى پژواک گفت: از نظرما تخمين يادشده نادرست است ، سالانه نيم ميليون نفر به نفوس افغانستان، افزوده مى شود . وى مى گويد که در حال حاضر به طورتخمينى نفوس افغانستان ٢٦.٥ميليون تن ميرسد که ازجمله ٧٥ درصد آنرا جوانان تشکيل ميدهد . به گفتۀ منبع ، درحال حاضر نفوس افغانستان ٢٦،٥ ميليون تن تخمين مى شود و تا سال ٢٠٢٥ ميلادى ،اين رقم به حدود ٣٤ ميليون تن خواهد رسيد.

اولين نفوس شماری در سال ١٣٥١هـ.ش و آخرين آن در ١٣٥٨صو رت گر فت. نفوس افغانستان به اساس سرشمارى سال ١٣٥٨ بيش از ١٣ ميليون تن اعلام شده بود.
غفورى مى گويد تا زمانى که صلح وامنيت درافغانستان تامين نگردد ؛ سرشمارى نفوس انجام شده نمى تواند.