صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۸ عقرب ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تیم بازسازی ترکیه وارد شبرغان شد

تیم بازسازی ترکیه وارد شبرغان شد

تیم بازسازی ونوسازی نظامی کشورترکیه،روز گذشته وارد شبرغان مرکز ولایت جوزجان شد. مصطفی توران رییس تیم بازسازی کشور ترکیه در ولایت جوزجان، به پژواک گفت که در ترکیب این تیم، یکصد نفر شامل است.
وی افزود که تیم مذکور، در عملیاتهای نظامی سهم نمی گیرد و مسوولیت آن، حفظ و نگهداشت پروژه های تیم بازسازی در ولایات جوزجان و سرپل، و تأمین امنیت تیمهای انجنیری شان است.

توران اظهار داشت که تیم یادشده در آیندۀ نزدیک، ایجاد یک کلینیک صحی و یک تیم سیار صحی ای را در ولایت جوزجان رویدست میگیرد، که روزانه ظرفیت تداوی مجانی دوصد مریض را دارا باشد.
مصطفی علاوه نمود که همچنان این تیم، میخواهد به خاطر تطبیق پروژه های انکشافی، هماهنگی را با نیروهای افغان ایجاد نماید.

وی گفت که تیم بازسازی ملکى ترکیه، ٢١پروژۀ عام المنفعه در ولایت جوزجان دارد، که ١٨میلیون دالر هزینه بر میدارد.
فقیرمحمد معاون ولایت جوزجان، ورود این تیم را به خاطر تطبیق پروژه های انکشافی و رفع مشکلات محیطی، موثرخواند.

گلالی یکتن از معلمین مکاتب ولایت جوزجان، به پژواک گفت: با اعمار دو باب مکتب از جانب تیم بازسازی ملکى ترکیه در شبرغان، مشکل حداقل ٦هزار متعلم از ناحیۀ مکان آموزشی رفع میگردد.
تیم بازسازی ملکی ولایتی ترکیه، در ماه جوزای سال گذشته به فعالیتهایش در شبرغان آغاز کرد وعلاوه بر سهمگیری در اعمار مکاتب، در مجادله علیه مرض لشمانیا، مگس خربوزه، و ظرفیت سازی ملاامامان مساجد این ولایت، همکاری نموده است.
١٧٨٦عسکر ترکیه، در چوکات آیساف در ولایات میدان وردگ و جوزجان فعالیت دارد، که تا کنون دو عسکر آن کشور، در افغانستان کشته شده است.