صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بيش از 4/2 ميليون تن درکشور به امراض طرق تنفسى مبتلا هستند

بيش از 4/2 ميليون تن درکشور به امراض طرق تنفسى  مبتلا هستند

طى سه ماه اول سال روان، بيش از ٢،٤ميليون مريض طرق تنفسى درمراکزصحى کشورثبت وتحت تداوى قرار گرفته اند. داکترمحمد يعقوب عظيمى مسؤول سيستم معلومات صحى ( HIMS)وزارت صحت عامه، ضمن بيان اين مطلب گفت که ازجمله بيماران يادشده بيش از ٢٢٨ هزارتن تنها درشهرکابل ثبت شده است . به گفتۀ وى ، اين درحالى است که سال گذشته درتمام مراکزصحى کشور، حدود ده ميليون تن به امراض طرق تنفسى ودرسال ١٣٨٨ بيش از ٥،٩ميليون تن به امراض طرق تنفسى ثبت وتحت تداوى قرار گرفته بودند .

وى گفت که افزايش آلودگى هوا و محيط زيست؛ از عوامل عمده افزايش اين بيمارى در کشور مى باشد. به گفتۀ داکتر حسيب سرورى مسوول سرويس گوش وگلو شفاخانه ميوند شهرکابل ، درحال حاضر روزانه ٢٠٠ تن به شفاخانه يادشده مراجعه مى کنند که ٩٠ تن آنها را مريضان طرق تنفسى تشکيل مى دهند.

منبع خاطر نشان کرد که در همين وقت سال گذشته ؛ حدود ٦٠ تن مريض طرق تنفسى به آن شفاخانه مراجعه مى نمودند. وى مى گويد که امراض طرق تنفسى، ازجمله امراضى مى باشد که به طور عموم در فصل سرما افزايش ميابد. اما طى چهار سال اخير، نسبت آلودگى محيط زيست و تغييرات اقليمى درکشور درفصل تابستان نيزاين بيمارى بيشتر مى باشد.

موصوف گفت که خاکباد هاى همه روزه درشهرکابل ،برعلاوه ايجاد امراض انتانى چون اسهالات و غيره؛ سبب ايجاد امراض طرق تنفسى ناشى از حساسيت ها نيز نزد مردم شده است . به گفتۀ وى خشک شدن دماغ ها ، عطسه ، سرفه ، گلو دردى ؛ سوزش ، خارش وسرخ شدن چشم ها از علايم حساسيت ها از اثر گرد وخاک در محيط زيست مى باشد .

موصوف ازمردم خواست که جهت وقايه از همچو امراض ، بايد بيرون از منزل دماغ خود را با تکۀ و يا ماسک بپوشانند. همچنان داکتر محمد هاشم وهاج رئيس شفاخانه خصوصى وهاج با تاييد سخنان داکتر سرورى گفت که طى سه ماه اول سال روان، حدود ٤٥٠ مريض طرق تنفسى و سال گذشته، حدود يکهزارهمچو بيماران به آن شفاخانه مراجعه نموده اند.

شمارى از مردم نيز از هواى آلوده شکايت دارند. محمد زلمى ٤٠ ساله باشنده ولسوالى بگرامى ولايت کابل نسبت ريزش و سرفۀ دوامدار به شفاخانه ميوند کابل مراجعه نموده بود ، گفت که از مدت دو سال به اين طرف به شکل وقفه يى دچار ريزش ، سرفه ،ګلودردى و خون بينى مى شود.

وى گفت : مريضى ام ازهمى دود وخاک است ، به مجردى که خاک و يا دود ببينيم عطسه زده ديوانه ميشم ... بينى ام خشک ميشه؛ ازش خون ميايه، بسيار به تکليف استم . همچنان ناهيد ٢٤ ساله باشنده مکررويان سوم شهرکابل که جهت تطبيق واکسين حساسيت به شفاخانه وهاج آمده بود، گفت که بدون ماسک نمى تواند درشهر گشت وگذار نمايد، زيرا با رسيدن گرد به دماغ وگلويش به ريزش شديد مصاب ميشود .
وى گفت که اکنون مى خواهد در شفاخانه يادشده واکسين حساسيت را تطبيق کند به خاطرى که دواهاى ديگرى که تا حال استفاده کرده است ، موثريت نداشته است .