صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

امروز جلسه سازمان ايکو درکابل برگزار مى گردد

امروز جلسه سازمان ايکو درکابل برگزار مى گردد

قرار است امروز جلسه سازمان همکارى هاى اقتصادى منطقوى (ايکو) به منظور انکشاف همکارى هاى منطقوى درکابل تدوير یابد. اين موضوع را مزمل شينوارى مسؤول بخش تجارت بين المللى دروزارت تجارت وصنايع افغانستان، بتاريخ ٢١ سرطان اظهار داشته افزود که بجز آذربايجان ، همه وزارى تجارت کشور هاى عضو سازمان ايکو، غرض شرکت دراين جلسه به کابل رسيده اند.

افغانستان،ايران، پاکستان، ترکيه، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرغزستان و آذربايجان، کشور هاى عضو اين سازمان اند.
به گفتۀ وى ، افغانستان مى خواست تا نماينده آذربايجان نيز دراين گردهم آيى شرکت نمايد؛ اما چون آن کشور درکابل سفارت ندارد، افغانستان نتوانست با آنها تماس مستقيم برقرار نمايد.
وى مى گويد که جلسات ابتدايى تخنيکى اين نشست ،روز دوشنبه آغاز گرديده است.

به اساس اظهارات وى، دراين نشست ايکو به هدف انکشاف تجارت وهمکارى هاى اقتصادى درمنطقه صحبت هاى انجام خواهد شد.
وى گفت که وزارت تجارت وصنايع افغانستان درنظر دارد تا درکنار اين نشست ،با وزير تجارت پاکستان درمورد معاهده جديد ترانزيت تجارتى بين دوکشور (اپتا) نيز صحبت نمايد.

شينوارى مى گويد که درنظر است که افغانستان با نماينده گان برخى ازکشورهاى ديگر نيز در مورد انکشاف تجارت ، نشست هاى خصوصى داشته باشد.
قراربود که اين جلسه؛ بتاريخ ١٢ ثور تدوير يابد. اما شينوارى گفت که به تعويق افتاد زيرا نماينده گان برخى ازکشورها آماده گى نداشتند.

داکترانورالحق احدى وزيرتجارت وصنايع افغانستان درهمان هنگام گفته بود که دراين جلسه معاهدۀ روابط تجارى وترانزيتى بين همه کشورها بنام (ايکوتا) نيزعقد خواهد شد.
قابل ياد آورى است که نشست سران کشورهاى عضو ايکو، بتاريخ دوم ثور ١٣٨٩ درترکيه تدوير يافته بود.
سازمان ايکو درسال ١٣٦٤ به هدف انکشاف روابط تجارى وانکشاف اقتصادى منطقوى تاسيس شده است که افغانستان درسال ١٣٧١ ،عضويت اين سازمان را بدست آورده است.