صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

عواید روزانه وزارت مالیه هشتاد در صد می باشد

عواید روزانه وزارت مالیه هشتاد در صد می باشد

ریاست خزاین وزارت مالیه کشور میگوید که ،روزانه 80 در صد عواید از تمامی کشور در این وزارت جمع اوری می شود . الحاج محمد آقا رییس عمومی خزاین وزارت مالیه کشور طی نشست خبری روز گذشته به رسانه ها اظهار داشت که تعیین و تثبیت عواید ومصارف حقیقی دولت طی یک سال به اساس پیشبنی تخمین میشود که چقدر عاید دارد و به چه مقدار به مصرف میرساند .

وی افزود که ،ریاست عمومی خزاین منحیث مسوول تادیات و محاسبات مالی کشور وظایف را که انجام میدهد پس از منظوری بودجه که از سوی پارلمان کشور و ریاست عمومی بودجه تخصیصات را بطور ربعه وار به واحد های اول بودجوی منظور میدارد . او اضافه داشت که ،مراحل تخصیصات ریاست خزاین واحد های بودجوی ربعه وار خود را ذریعه فورم 27 درخواست نموده و ذریعه فورم 20 به ولایات تقسیمات ودرسیستم مدیریت اطلاعات مالی افغاتستان شامل میگردد .
به گفته وی تمام ادارات که دارای 47واحد بودجوی (ادارات مستقل وزارت خانه) می باشد د سترسی به سیستم مالی افغانستان دارد

ریس خزاین اضافه کرد که ،در سیستم ادارات مالی دولت فورمه های مخصوص وجود داشته که شماری از آن برای بست بودجه وشماری بر بست محاسبات اختصاص داده میشود. وی گفت : 80 در صدر بودجه عادی کشور را معاشات کارمندان دولتی ملکی و نظامی تشکیل میدهد که ربعه معاشات اکنون درادارات دولتی به سه کته گوری ، معاشات نورم گذشته، پی آر آر و رتب معاشات . تحت اجرا قرار میگیرد.

وی اشاره نمود که وزارت مالیه فورم قعطیه را پس از کنترول وتفتیش همه ساله هر 6 ماه تهیه و به پارلمان کشور میفرستند تا باشد که از سوی آنان تصویب گردد که از سال 84 این وزارت توانسته است که هر شش ماه در عین زمان بفرستتد ، و مورد تصویب پارلمان کشور نیز قرار گرفته است . وی افزود که ،صد فیصد سیستم تادیات کشور کمپوترایز شده که از طریق سیستم اداری مالی تادیات افغانستان به سطح مرکز و ولایت صورت میگیرد .

وی گفت : طی دوسال قبل با چهار بانک در قسمت تادیه معاشات کارمندان دولت قرار داد نموده بودیم که یکی از این عزیزی بانک بود که طی دوسال هیچ نوع فیس را تادیه نکردیم اما سال روان تادیه های را که از عزیزی بانک وکابل بانک دریافت کریدم تقاضای فیس بانکی را کردند که سه نوع فیس تادیه میکردیم به تفکیک مرکز ،ولایات و ولسوالی ها.

او میگوید که ،درمرکز از هر حساب بانکی ماهانه 60 افغانی ، ولایت 70 افغانی و ولسوالی 80 افغانی که آن ها هیچ نوع عواید از این مدرک بدست نیآورند تادیات میپردازند. گفتنیست که ،تمام تادیات بودجه ملی از سوی بانک مرکزی و نمایندگی های این بانک درمزکر ولایات کشور صورت میگیرد