صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

در مراسم تدفین احمد ولی کرزی؛ حامد کرزی باز هم از طالبان دعوت به صلح کرد

در مراسم تدفین احمد ولی کرزی؛ حامد کرزی باز هم از طالبان دعوت به صلح کرد

جنازۀ احمد ولى کرزى رئيس شوراى ولايتى کندهار، صبح روز گذشته با حضور رئيس جمهور کرزى و هزاران تن از سران قومى ، مسؤولين دولتى ومردم عام در هديرۀ آبايى شان به خاک سپرده شد. احمد ولى کرزى، قبل از ظهر روز سه شنبه درمنزلش درشهر کندهار، توسط سردار محمد قوماندان محافظينش کشته شد،چند ساعت پس از کشته شدن وى، گروه طالبان مسلح مسؤوليت کشتن وى رابدوش گرفتند.

در مراسم جنازه ،که روز(٢٢ سرطان) صورت گرفت، برعلاوه رئيس جمهور،تعداد زيادى از اعضاى کابينه و ولسى جرگه،واليان ولايات، قوماندانان امنيه ، موسفيدان ،سران قومى ومردم عام شرکت داشتند. کاروان جنازه که مشتمل برصدها عراده موتر بود، صبح دیروز درحدود ساعت هشت تحت تدابير شديد امنيتى، ازشهر کندهاربسوى قريه کرز واقع ولسوالى دنددرحرکت شد واحمد ولى رادرهمان جا درهديرۀ آبايى وى ،به خاک سپردند.

در مراسم جنازه، حامدکرزى رييس جمهور کشور؛ يکبارديگر طى صحبتى، طالبان را برادر خطاب نموده وآنها رابسوى زنده گى صلح آميزدعوت نمود؛ تا از جنگ دست بکشند. وى افزود،با وجود اينکه طالبان مسؤوليت کشته شدن برادرش را بدوش گرفته اند؛ اماباز هم وى آنها را بسوى صلح وتفاهم فرا مى خواند.

رئيس جمهور کرزى، کشته شدن برادر خود را جزء از سلسله اى دانست که به اساس آن سران قومى وملى کشور به قتل مى رسند. وى گفت که برادر ش را کسانى کشته اند که قبل ازاين قوماندان عبدالحق ، عبدالرحمن سيدخيلى،جنرال داؤود داوود ،خان محمدمجاهد وسران ديگرى را نيزبه قتل رسانيده اند.

موصوف اين را عملکرد دشمنان صلح خواند. رئيس جمهور دراين مراسم ،برادر ديگرش شاه ولى کرزى را که بزرگتر از احمد ولى کرزى است، به حيث جانشين وى در امور قومى تعيين کرد وشرکت کننده گان مراسم بايک صدا حمايت خود را ازوى ابراز داشتند.

امنيت اين مراسم را نيروهاى داخلى وخارجى مشترکاً تامين نموده بودند . احمدولى کرزى فرزند معين عبدالاحد كرزى و نواسه مرحوم معين خيرمحمد خان بود که درسال ١٣٤١ شمسى در منطقه کرز ولسوالى دند ولايت کندهار، تولدشده بود.
موصوف با پدرش به پايتخت (کابل) رفت و درآنجا زنده گى اختيارکرد، تحصيلات ابتدايى را درليسه حبيبيه کابل انجام داد.

پس از آن در پوهنځى اقتصاد پوهنتون کابل شامل گرديده وهنوز محصل سال دوم بود که با خانواده خود به شهر کويته ايالت بلوچستان پاکستان، مهاجر گرديد. پس از آن به امريکا رفت و ده سال درآنجا باقى ماند؛ ازموصوف يک خانم دوپسر وسه دختر باقى مانده است.