صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ابراز نگرانى کميته بين المللى صليب سرخ از تلفات مُلکى در افغانستان

ابراز نگرانى کميته بين المللى صليب سرخ از تلفات مُلکى در افغانستان

کميته بين المللى صليب سرخ با ابراز نگرانى از تلفات مُلکى، ميگويد که جناح هاى درگير در افغانستان به آنها وعده سپرده اند که بعد از اين سعى ميکنند که در حملات شان به افراد ملکى آسيب نرسد. پيير کراهنبول رئيس عمليات کميته بين المللى صليب سرخ در نشست خبرى در کابل گفت که وى در مورد تلفات مُلکى با مقامات افغان ،بين المللى و مخالفين مسلح ملاقات نموده است .

وى که جهت بازديد پنج روزه به کابل آمده است، ميگويد که اين مقامات تعهده سپرده اند که پس از اين در حملات شان به افراد ملکى آسيب نرسد . کراهنبول گفت : حق دسترسى مردم به خدمات ملکى و حفظ آنها از حملات انتحارى و تروريستى وظيفه طرفين درگير است .

رئيس عمليات کميته بين المللى صليب سرخ افزود که منازعه در افغانستان در حال ورود به يک مرحله جديد است و نا امنى به يک سطح بحرانى براى مردم مُلکى، مبدل شده است . اين درحالى است که قرار آمار دفتر يوناما در کابل، طى شش ماه اول سالجارى ميلادى ١٤٦٢ تن از افراد ملکى در درگيرى ها و رويدادهاى مختلف امنيتى،توسط طرفين درگيردر افغانستان کشته شده اند .

از اين جمله، ٨٠ در صد آنها توسط مخالفين مسلح دولت کشته شده و اين آمار ٢٨ درصد افزايش را به مقايسۀ سال گذشته ميلادى، نشان ميدهد. رئيس عمليات کميته بين المللى صليب سرخ ميگويد که آنها از طرف هاى درگير خواسته اند تا از مجروحين درگيرى در منازعات ،مراقبت مناسب صورت بگيرد و براى حفظ مراکز صحى ، شفاخانه ها و پرسول صحى سعى نموده و مجروحين در تمام اوقات، مورد احترام و حمايت قرار بگيرد . وى علاوه ميکند که در حال حاضر، مردم مُلکى در ساحاتى زيست دارند که جنگزده بوده و جنگ جريان دارد ،بايد طرفين درگير اصول قانون بين المللى بشردوستانه را مراعات نمايند .

کراهنبول گفت که افغانها در يک محيطى زنده گى ميکنند که يکتعداد مردم ،بطور آشکار اسلحه غير قانونى حمل ميکنند و چنين گروپ هاى مسلح در حال افزايش اند. وى اين ولايات را هلمند ، قندهار ، لوگر ، فراه ، خوست و کنر ياد کرد و افزود افغان هايى که در قريه ها زنده گى ميکنند؛ محليکه منازعات نيز جريان دارد با يک تصميم نا ممکن روبرو شده اند ، يا اينکه يک جناح را انتخاب و يا هم خانه شانرا ترک کنند که اين وضعيت در افغانستان واقعيت دارد .

رئيس کميته عمليات صليب سرخ اضافه نمود که مردم مُلکى به علل بمب هاى جاسازى شده در کنار جاده ها، معطلى در پوسته هاى تلاشى و دسترسى به مراقبت هاى صحى به مخاطره جدى روبرو شده است . بنابرمعلومات وى در برخى مناطق، مراقبت هاى صحى در مراکز صحى وجود ندارد و يا کارکنان آنها فرار کرده اند .

کراهنبول با ذکر اينکه بايد عرضه خدمات صحى به شيوه بيطرف و غير جانبدارانه صورت بگيرد، علاوه کرد که افغانستان نسبت به هر وقت ديگر بيشتر به کمک رسانى نياز دارد. رئيس عمليات کميته صليب سرخ ،در خصوص تلفات افراد ملکى در عمليات شبانه و بمباردمان نيرو هاى آيساف گفت : ما با مقامات امريکايى و آيساف؛ صحبت کرديم و نگرانى خود را اظهار نموده ايم .

وى افزود که ادامه بمباردمان و عمليات شبانه که باعث تلفات افراد ملکى شود؛ قابل قبول آنها نميباشد . موصوف همچنان درنشست مبنى برحملات توپخانه نظاميان پاکستان بر سرحدات کشور که باعث تلفات ملکى شده است گفت : ارزيابى صورت گرفته است و در آينده نزديک به بيجا شده گان کمک هاى خود را آغاز ميکنيم .

وى اضافه نمود که تاکنون، تحقيقات تکميل نشده است و بعداً آنها تصميم خود را در مورد اعلام خواهند کرد . اين درحالى است که از حدود يک و نيم ماه بدينسو، بيش از ٧٠٠ مرمى توپ توسط نيروهاى پاکستان بر ولايات کنر، ننگرهار، خوست و پکتيا شليک گرديده و درنتيجه ٥٠ تن کشته، ده ها تن مجروح و صدها خانواده مجبور به ترک مناطق خود شده اند. بيشتر اين حملات بر کنر و ننگرهار صورت گرفته است.

گفتنى است که کميتۀ بين المللى صليب سرخ بر حسب منابع متعهد شده بزرگترين عمليات را در افغانستان به پيش ميبرد. اين نهاد بيش از ٥٩٠،١ کارمند داخلی و ١٤٢ کارکن خارجی داشته که در نماينده گی مرکزی آن در کابل و در پنج نماينده گی و ده دفتر آن به سطح افغانستان کار ميکنند.
ضمناً، اين نهادکار هفت مرکز اورتوپيدی ( استخوان) را نيز به پيش ميبرد.(