صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

فراغت 80 پولیس از یک دورهء آموزشی در بامیان

فراغت 80 پولیس از یک دورهء آموزشی در بامیان

برنامه انتقال مسئولیت امنیتی بدون افزایش تشکیلات و مجهز شدن پلیس در بامیان عملی میشود درآستانه انتقال مسئولیت امنیتی به نیروهای امنیتی داخلی در ولایت بامیان، 80 تن ازنیروهای پلیس ملی از یک دورهء آموزشی چهارماهه ازمرکز تعلیمی زون بامیان فارغ شدند.

دگروال حفیظ الله پیمان قوماندان مرکزتعلیمی زون بامیان به بست باستان گفت: درشرایطی که انتقال صورت می گیرد، فراغت 80 تن پلیس ملی ازیک دوره آموزشی که با فنون بیشتر رزمی وکشفی آشنا شده اند جهت تأمین امنیت درکشورمؤثر می باشد.

وی افزود، این تعداد پلیس آموزش دیده در قطعات زون 202 شمشاد که بیشتر مسئولیت امنیتی آن ازنیروهای خارجی به نیروهای امنیتی داخلی سپرده خواهد شد، توظیف می گردند. به گفته دگروال پیمان، ازسال 1383 تاکنون تعداد 4751 تن ازنیروهای پلیس ملی ولایت های پروان، پنجشیر، دایکندی، کابل، کاپیسا از این مرکز تعلیمی فارغ گردیده اند.

این درحالیست که یک عضو شورای ولایتی بامیان با انجام پروسه انتقال مسئولیت امنیتی در این ولایت ابرازمخالفت کرد. حیدری علی احمدی یک عضوشورای ولایتی ولایت بامیان که دراین مراسم سخنرانی می کرد، با تحویل گیری مسئولیت امنیت ولایت بامیان ازنیروهای خارجی توسط پلیس این ولایت ابراز مخالفت کرد.

وی دلیل مخالفتش را عدم توانایی پلیس بامیان درتأمین امنیت ذکر نموده گفت: شورای ولایتی بامیان از پلیس این ولایت خواسته است که تا تشکیل وتجهیزات محاربوی شان تکمیل نگردیده، مسئولیت امنیت بامیان را از نیروهای امنیتی خارجی نپذیرند.

اما داکترحبیبه سرابی والی بامیان اطمینان داد که پلیس این ولایت آمادگی کامل را برای تحویل گیری مسئولیت امنیت ازنیروهای خارجی دارد. وی افزود، همانطوری که درچند سال گذشته بامیان درتأمین امنیت پیشتازبوده، باز هم باوجودی که به تشکیلات پلیس این ولایت افزوده نشده، آنان تجهیز و اکمال نگردیده ولی باهمکاری مردم، این ولایت میتواند امنیت را حفظ کند.

پیش ازاین مقامات ولایت بامیان اعلان کرده بودند ، اول به تشکیلات پلیس این ولایت افزوده می شود، آنان با تسلیحات بیشترمجهز می گردد، بعد انتقال مسئولیت صورت میگیرد. این درحالیست که یکشنبه 26 سرطان انتقال مسئولیت امنیت ازنیروهای خارجی در ولایت بامیان به پلیس این ولایت سپرده می شود ولی هیچگونه تغییر درتشکیلات وتجهیزات پلیس بامیان نسبت به گذشته نیامده است.