صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

گزینش هیئت مدیره اتاق تجارت از طریق انتخابات آزاد

گزینش هیئت مدیره اتاق تجارت از طریق انتخابات آزاد

پروسه انتخابات برای هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع کشور زیر نظر کمیسیون مستقل انتخابات برگزار میگردد. به گزارش آژانس خبری روز ؛ اتاق تجارت وصنایع افغانستان ، امروز طی تفاهمنامه ای ، اداره ونظارت برانتخابات هیات مدیره این نهاد را به عهده کمیسیون انتخابات سپرد.

فضل احمد معنوی رییس کمیسیون انتخابات میگوید ؛ هزینه انتخابات هیات مدیره اتاق تجارت به عهده این نهاد میباشد و کمیسیون انتخابات ، تنها از نیروی فیزیکی وامکاناتی که از گذشته در اختیار دارد ، استفاده خواهد کرد.
معنوی ؛ نظارت وبرگزاری انتخابات برای هیئت مدیره اتاق تجارت را به کمیسیون انتخابات مرتبط دانست واظهارداشت:« ما امیدواریم که همه به قوانین نافذه کشوراحترام بگذارند».

قربان حقجو رییس هیئت مدیره اتاق تجارت وصنایع که در این نشست خبری سخن می گفت؛ بیان داشت که انتخابات هیئت مدیره ابتدا درهفت زون که دربر گیرنده 21 ولایت میشود ، آغاز خواهد شد.

حقجو زمان دقیق این انتخابات را ذکرننمود اما تاکید کرد که این انتخابات درماه های سنبله ومیزان سال جاری ابتدا در ولایات و متعاقب آن در پایتخت راه اندازی خواهد شد.

بربنیاد گفته های وی ، کسانی که کاندیدای پست های هیات مدیره اتاق تجارت می باشند می توانند تا 10 روزقبل ازانتخابات، پروسه پیش بینی شده را طی نموده وشامل لست کاندیدا های انتخابات گردند.

رییس اتاق تجارت علاوه نمود؛ هیئت مدیره اتاق تجارت که بر اساس انتخابات آزاد برگزیده شده اند ؛ در سه سال گذشته ، فعالیت های منظم ومثمرثمری را در عرصه تجارت و تسهیلات به تجار ملی انجام داده است .

تدوین پالیسی های اقتصادی و ازاین میان برنامه ایجاد کار، کاهش فقر وخودکفایی درمنابع اقتصادی از فعالیت های عمده این نهاد عنوان میگردد.

بر بنیاد گفته های رییس اتاق تجارت و صنایع ، هیئت مدیره این نهاد ، سه سال پیش نیز در یک انتخابات آزاد که از سوی کمیسیون انتخابات نظارت میشد برگزیده شدند.

اتاق تجارت وصنایع افغانستان در سال 1310 خورشیدی درکشور تاسیس شده که سکتور نیمه دولتی وخصوصی محسوب می گشت.

به گفته مسولین اتاق تجارت ، این نهاد پس ازطی تحولات وتغییررژیم های سیاسی مختلف تا امروزکماکان به فعالیت خویش ادامه داده است.

این نهاد درسال 1384 به موجب فیصله شورای وزیران ، ازبدنه دولت جدا شده وبه عنوان یک بخش مستقل وغیردولتی به انجام فعالیت های تجارتی مامور گشت.