صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اداره بين المللى مهاجرين به ارزش ١٠٠ميليون دالر پروژه ها را آغاز مينمايد

اداره بين المللى مهاجرين به ارزش ١٠٠ميليون دالر پروژه ها را آغاز مينمايد

کميشنرى عالى مهاجرين ملل متحد ميگويد که براى ٥،٦ ميليون مهاجر برگشته در افغانستان، پروژه هاى بازسازى به ارزش ١٠٠ميليون دالر امريکايى را آغاز خواهند نمود. اين اعلام را اداره بين المللى مهاجرين ملل متحد، دیروز ٢٩سرطان هنگام يک جلسه در شاروالى ننگرهار ابراز نمود.

منبع افزود که از طريق اين پرواگرام، کمک پروژه هاى همه جانبه به هزينۀ پنج ميليون دالر امريکايى با ١٠٠٠٠فاميل برگشتۀ قريه سراچۀ ولسوالى بهسود، صورت خواهد گرفت، که يک تعداد آن آغاز گرديده است. الياتو دورويک رئيس دفتر محلىUNHCR در ولايات شرقى، به آژانس خبرى پژواک گفت که ادارۀ آنها يکجا با اداره UNDP يک پروگرام وسيع را راه اندازى خواهد کرد.

وى افزودکه اين پروگرام، به کمک دولت افغان و ادرات کمکى؛ پروژه ها را در قسمت سرک ها، مکاتب، کلينک ها، برق، زراعت، آبيارى، سربندها و آموزش آغاز خواهد نمود. رئيس دفتر محلى مهاجرين افزود که از سال ٢٠٠٢ بدينسو ٥،٦ ميليون مهاجر افغان به کشور برگشته است.

نامبرده افزود: از اينکه شمار زيادى برگشت کننده گان از ولايات شرقى اند؛ از همين لحاظ پروگرام را از ولايت ننگرهار آغاز نموديم. الياتو دورويک گفت که طى سه سال آينده، پروژه هايی به ارزش ١٠٠ميليون دالر امريکايى، براى بيش از پنج ونيم ميليون مهاجر در تمام کشور آغاز خواهد شد، که پنج ميليون آن فقط براى قريه سراچۀ ولسوالى بهسود، اختصاص داده شده است.

محمدايمل مسول روابط عامه اداره مهاجرين در شرق، به پژواک گفت که قريه جات سراچۀ على خان، سراچۀ عربان و سراچۀ نغلو در ولسوالى بهسود، ٣٤هزار باشنده دارد، که ١٠٠٠٠تن شان برگشت کننده گان هستند. به گفتۀ موصوف، در اين منطقه به ٢٢٠٠فاميل از طريق سه دستگاه کوچک، لين هاى برق تمديد خواهد شد و خدمات صحى براى تمام باشنده گان نيز برابر خواهد گرديد.

به گفتۀ ايمل، اين منطقه که در ١٠کيلومترى شرق شهر جلال آباد موقعيت دارد، از طريق ١١کيلومتر سرک جغل اندازى شده، با قريه جات ديگر وصل خواهد شد و ١٢کيلومتر سرک هاى داخلى آن نيز ترميم خواهد گرديد. وى افزود که پنج کيلومتر سرک امتداد يافته از سرک عمومى تورخم – جلال آباد به اين قريه نيز بطور پخته و اساسى اعمار خواهد گرديد.

طبق اظهارات منبع، اکنون تعداد زيادى از پروژه ها در اين قريه تحت کار قرار دارند، که باقى ديگر آنها از طرف WFP,NRC,DACAAR,IMC,SCA,RELIEFINTERNATIONAL و ادارات دولتى افغان، انجام خواهد شد. ملک نعمت الله حليمى رئيس شوراى انکشافى ولسوالى بهسود، به پژواک گفت که ولسوالى آنها از سه دهه بدينسو، به حيث خط اول جنگ باقى مانده است.

اين متنفذ قومى گفت که مناطق زيادى از ولسوالى آنها، تحت تهديد درياى کابل و کنر قرار دارد. نامبرده از اداره بين المللى مهاجرين خواست تا براى تمام ولسوالى در قسمت مکاتب، سرک، کلينک، آبيارى و آب آشاميدنى پروژه ها را تطبيق نمايد. گفتنى است که اين پروگرام جديد ادارۀ بين المللى مهاجرين، در سال ٢٠١٢به مناطق ديگر کشور نيز گسترش خواهد يافت.